بازار آریا

آخرين مطالب

خيز سرمايه‌گذاري براي توسعه صنعت نفت اعلام آمادگي بخش خصوصي براي کسب سهم 25 درصدي از سرمايه‌گذاري در صنعت نفت نفت و گاز

خيز سرمايه‌گذاري براي توسعه صنعت نفت

  بزرگنمايي:

آريا بازار- اگر پتروشيمي ها مي گويند، براي تکميل طرح  هاي نيمه تمام اين صنعت بيش از 400 هزار ميليارد تومان منابع نياز دارند،اين خواسته فقط مربوط به آنها نيست،صنايع ديگري هم هستند که مطالبات مشابه دارند.خاصه در صنعت نفت که حجم زيادي از پروژه هاي نيمه تمام عمراني را به ارث برده و حتي با وجود کاهش شديد درآمدهاي نفتي در سه سال گذشته و تلاش شبانه روزي براي تکميل اين پروژه ها هنوز جاي کار وجود دارد.آنچه اين صنعت نياز دارد، رقمي است که اگر در کنار ساير منابع مورد نياز براي تکميل طرح هاي نيمه تمام کشور قرار بگيرد،عددي به قاعده بزرگ است که از توان مالي کشور خارج است.

قانون بودجه امسال کل کشور، براي حل اين مشکل راهکار تازه اي انديشيده است.در واقع دولت با تاييد مجلس مجاز شده تا به منظور تسهيل تأمين مالي پروژه هاي عمراني نيمه تمام نسبت به جلب و انعقاد قرارداد سرمايه گذاري و مشارکت با بخش خصوصي اقدام کند. چه آنکه آنچه براي تکميل پروژه هاي عمراني در سال جاري در بودجه کشور در نظر گرفته شده،کفاف طرح هاي نيمه تمام که بخش عمده آنها از گذشته هاي دور باقيمانده،نمي دهد.

امسال در بودجه عمراني مصوب شده تا  62 هزار ميليارد تومان از منابع بودجه اي کشور در اختيار بخش هاي عمراني کشور قرار بگيرد.عددي که قطعا هر دولتي هم که سرکار بيايد نمي تواند پاسخي به حجم عظيم ميراث گذشته ها را بدهد.کما اينکه دولت يازدهم در بدترين شرايط مالي دولت سرکار آمد و با وجود موانع بسيار موجب تحولات عظيمي در پارس جنوبي شد.

آنطور که بيژن زنگنه وزير نفت در يک ماه اخير بارها تکرار کرده،تمام فازهاي نيمه تمام پارس جنوبي تکميل شده و آخرين فاز يعني فاز 11 نيز امسال وارد مدار بهره برداري مي شود.

با اين حال صنعت نفت،صنعت پويايي است.برنامه هاي توليد و توسعه بسياري دارد که نمي تواند با بودجه هاي ناچيز سالانه پيش برود.اگرچه وزارت نفت با طرح قراردادهاي جديد نفتي تلاش بسياري براي کمک اگرفتن از اين شيوه براي توسعه صنعت نفت داشته اما توجه به توان داخلي و تمايل بخش خصوصي هم سبب شد تا قانوني براي اين امر مصوب شو.د.هرچند دولتي ها مي گويند، بخش خصوصي براي کمک به دولت اعلام آمادگي مي کند،ولي در عمل گويي توان چنداني براي انجام اين کار ندارد،در مقابل بخش خصوصي از موانع دولتي مي گويد.دور تسلسلي که حالا با قانون جديدي که در بودجه امسال براي آن در نظر گرفته شده،يکبار ديگر اين توان به محک گذاشته مي شود.

بـر اساس مطالعـات انجـام گرفتـه ،دستيابي به شد 8 درصـدي در اقتصاد، نيازمند 1000 ميليـارد دلار منابع است کـه گفتـه مي شـود حداقـل 200 ميليـارد دلار از ايـن منابــع طــي پنــج ســال آتــي بايــد در صنعت نفت سـرمايه گذاري شـود. بخش خصوصي براي در اختيار گرفتن سهم 25  درصـد از اين سرمايه گذاري بارها اعلام آمادگي کرده است،اما وقتي پاي کار مي رسد،زور خصولتي ها بيشتر مي شود.

سال گذشته که قراردادهاي جديد نفتي (IPC) رونمايي شد و چند شرکت خارجي هم تا پاي قرارداد رسيدند،بخش خصوصي اميدوار بود که بخشي از اين طرح ها هم به آنها واگذار شود،اما اولين قرارداد از مدل جديد قراردادهاي نفتي به شرکت نفت و گاز پرشيا متعلق به بنياد برکت سپرده شد.با اين حال هنوز قراردادهاي زيادي براي بخش خصوصي فعال در اين صنعت وجود دارد،مهم حرکتي است که دولت بايد در پنج ماه باقيمانده از عمر خود بايد به ثمر برساند.

اعلام آمادگي با تمام قوا

رضا پديدار عضو اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران و رييس انجمن سازندگان صنعت نفت در اين باره مي گويد:« ما بـه عنـوان نماينده سـازندگان داخلـي از حضور خارجي هـا در حوزه هايي که کشـور نيازمند سـرمايه گذاري و انتقال تکنولوژي است،استقبال مي کنيم. معتقديـم اگـر در حــوزه توليــد در بخــش نيــرو و نفــت، فاينانــس کــردن بــه گونه اي باشد که شود پروژه هاي مرتبط بـا توليـد از سـود بانکي بيشتر باشد ، نقش بخش خصوصي در اين حوزه هم پررنگ تر خواهد شد و اقتصاد ما رونق مي گيرد. »

او اضافه مي کند:«حتي در خصـوص ساخت دکل در بخـش سـخت افـزاري و سـازه دکل تـا 80 درصـد بـه دانش سـاخت در داخـل رسـيده ايـم و در سـاير بخـش هـاي دکل ايــن درصد بيــن 30 تــا 40 درصد است و اگــر 50 درصد دکل هـا در داخل ميانگيـن بگيريـم تقريبـا قابـل سـاخت اسـت. امـا نکتـه مهـم ايـن است کـه بايد نيــاز واقعي کشـور در ايــن حــوزه به درستي مشخص شود تــا بــر پايــه محاسبات اقتصادي، سـازندگان مرتبـط بـراي بومـي سـازي تمـام قطعـات دکل هـا در کشـور برنامـه ريـزي کننـد. مـا در بررسـي کـه در خصـوص ميـزان صـدور پروانـه سـاخت تجهيـزات داشـتيم بـه ايـن نتيجـه رسيديم کــه تعداد پروانــه هايي که براي توليد برخي اقــام در کشور صادر شده بسيار بيشتر از نياز کشـور است. »

مهدي پورقاضي، رييس کميسيون صنعت اتاق بازرگاني ايران درباره واگذاري طرح‌ها به بخش خصوصي مي گويد:« واگذاري طرح‌هاي عمراني به بخش خصوصي هنوز ابهاماتي دارد و روشن نيست که يک طرح عمراني همچون ساخت يک جاده يا واحد صنعتي با چه شرايطي بايد در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد؛ اگر بناست به شکل پيمانکاري واگذار شود که در گذشته نيز وجود داشته اما اگر بناست بخش خصوصي مالک طرح عمراني باشد ضوابط واگذاري اين مالکيت به بخش خصوصي بايد تعريف شود. مهم اين است که اجراي طرح‌هاي عمراني در توان بخش خصوصي بوده و با رشدي که در بخش‌هاي مختلف فني و مهندسي و صنعتي ايران ايجاد شده توان اجرا وجود دارد .البته اين امر مستلزم امنيت سرمايه‌گذاري و مشخص شدن چگونگي بازگشت سرمايه است. يکي از مزاياي واگذاري طرح‌ها به بخش خصوصي، جلوگيري از اجراي طرح‌هاي بدون توجيه اقتصادي است چراکه بخش خصوصي در طرحي که توجيه اقتصادي نداشته باشد هيچ‌گاه سرمايه‌گذاري نخواهد کرد و درنتيجه از اجراي طرح‌هاي بدون توجيه اقتصادي نيز جلوگيري خواهد شد. »

خارجي ها،يک پاي کار

بعد از رونمايي از قراردادهاي جديد نفتي،خيلي از متخصصان و کارشناسان به دولت توصيه کردند که در کنار هر مذاکره اي که براي سرمايه گذاري خارجي مي شود،يک پاي کار توان داخلي و بخش خصوصي هم باشد.تا هم انتقال داشن و تکنولوژي صورت بگيرد و هم بخش خصوصي توانمند تر شود.اما آنطور که رضا پديدار رييس انجمن سازندگان صنعت نفت مي گويد،گويا در قراردادها اين اصل به حاشيه رفته است.او در اين رابطه مي گويد:«  متاسـفانه در جلسـاتي کـه در شـرايط جديـد بـا خارجـي هـا داشـتيم متوجه شـده ايـم کـه تمايـل آن هـا بـراي سـرمايه گـذاري در نــگاه نفــت بــه بخــش خصوصــي کاملا تغييــر کــرده اســت.يعني    اول مشـارکت بـا شـرکت هـاي دولتـي اسـت و بعـد بـا شـرکت هـاي خصولتـي. يعنـي هيـچ علاقـه اي بـه مشـارکت بـا شـرکت هـاي واقعـا خصوصـي ايرانـي از خودشـان نشـان نمـي دهنـد.»

او اضافه مي کند:« توجـه بـه بخـش خصوصـي واقعـي تنهـا راه نجـات و رونـق اقتصاد کشـور است.يک پيشـنهاد  بخش خصوصي بـراي پـروژه هـاي نيمه تمـام کشـور ايــن اســت کــه ايــن پــروژه هــاي نيمه تمــام بــه بخـش خصوصـي واگـذار شـود. اگـر هـم قـرار اسـت کـه بـا مشـارکت خارجـي هـا ايـن پـروژه هـا بـه اتمـام برسـد ايـن کار هـم از طريـق بخـش خصوصـي انجـام شـود و دولـت کاملا خـود را از ايـن پـروژه هـا بيـرون ببـرد. اگــر وزارت نفــت ايــن را بپذيــرد کــه پــروژه هــا را بــه دولتـي هـا و خصولتـي هـا واگـذار نکنـد، خارجـي هـا هــم بــه ســمت بخــش خصوصــي واقعــي ســوق پيــدا خواهنــد کــرد. »

او اضافه مي کند:«از ايـن نکتـه غافـل شد کـه خارجي هـا بـه خوبي مشکلات صنعت نفت و گاز ايران را مي شناســند و مي داننــد که اولويــت اول ما نوسازي و بروزرسـاني تجهيـزات در بالادسـت و پايين دسـت اسـت .در واقع  آنهـا مـي داننـد کـه ايـن پـروژه هاي نوسـازي همـه در اختيـار دولتـي هـا اسـت. بنابرايـن تمايـل دارنـد کـه در سـال هـاي اول بـا دولتـي هـا وارد مذاکـره بـراي ايـن پـروژه هـا بشـوند. ايـن پـروژه هـا خدماتـي اسـت و نيـاز بـه سـرمايه گـذاري بـا ريسـک بـالا نـدارد و بازپرداخـت خدماتـي کـه ارائـه مـي کننـد از طريـق منابـع بلوکـه شــده موجــود در خــارج قابــل پرداخــت اســت. لذا اولويــت اول آنهــا مشــارکت بــا دولتي هاست و نــه بخـش خصوصـي. بـه هميـن دليـل اسـت کـه تمامـي هيات هايـي کـه مـا در مذاکراتشـان حضـور داشـته ايم فقـط سـراغ دولتـي هـا و خصولتي هـا را مي گيرند.»

نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

واکنش خریداران نفت ایران با شروع تحریم‌ های نفتی آمریکا

هشدار جدی نماینده ایران در اوپک به ترامپ

سایه تاریک نفت شیل بر اوپک

توافق روسیه و اوپک در تمدید « توافق کاهش تولید نفت »

تاجگذاری پوتین در اوپک

هند برای تسویه حساب بدهی از ونزوئلا نفت می‌خرد

شرکت های انرژی روسیه مخالفتی با تمدید توافق اوپک ندارند

تولید نفت خام آمریکا به رکورد 2 ساله نزدیک شد

بررسی تهدیدات صادرات LNG در نشست صادرکنندگان گاز جهان

باروک : نفت هنوز آماده رسیدن به 60 دلار نیست

دردسرسازی عراق برای اوپک

2 کالا که از ریاست جمهوری ترامپ بیشترین منفعت را بردند

انقلاب بعدی نفت شیل در آرژانتین

مازاد عرضه در بازار جهانی گاز وجود ندارد

زنگنه: توتال سرمایه‌هایش را در ایران از دست می‌دهد

صادرات ال.ان.جی ایران برای نخستین بار در سال آینده

رشد 40 درصدی واردات نفت کره جنوبی از ایران در مرداد

قیمت نفت 55 دلاری شد

تمديد توافق کاهش سهميه توليد کشورهاي نفتي در دستور کار عربستان

کاهش قيمت نفت در بازارهاي جهان

اشکالي در قرارداد توتال وجود ندارد

قيمت نفت کاهش يافت

افزايش صادرات نفت ايران به چين

کاهش قيمت CNG راهکار جديد مقابله با واردات بنزين

کاهش بهاي نفت در معاملات هفته گذشته

گشايش مسير ورود شرکت‌هاي بزرگ نفتي به ايران

زنگ خطر مصرف بنزين با جهش 5/ 8 درصدي/رتبه هفتم ارزان‌ترين بنزين دنيا براي ايران

قرارداد نفتي توتال تاييد شد

صادرات پتروشيمي به ترکيه هم متوقف شد/ صرافي؛ کانال دريافت پول پتروشيمي‌ها از چين

تداوم قفل توسعه ميدان گازي فرزاد «ب»

صادرات نفت ايران به ژاپن نصف شد

وابستگي استان‌هاي شمالي به واردات گاز تمام شد

اخبار کوتاه جهان انرژي/ صادارت نفت ايران به قاره سبز بيش از 6 برابر شد

توليد نفت آمريکا در سال 2018 رکورد مي زند

امضاي 33تفاهمنامه نفتي داخلي و خارجي در پسابرجام/ روسيه بيشترين سهم را دارد

پاسخ يک مدير نفتي به 9ابهام قرارداد توتال

نفت در معاملات آسيايي ثابت ماند

بهانه‌جويي هند براي خريد نفت از ايران

مذاکره براي ساخت اولين پالايشگاه خصوصي کشور

کدام غول‌هاي نفتي مهمان بعدي ميادين نفتي ايران خواهند بود؟

فرمان بازار در دست نفت

بهاي نفت در بازار نيويورک افزايش يافت

وزير نفت: به خاطر اقتصاد سياسي کتک مي خوريم

توليد گازپروم افزايش يافت

زنگنه: بروز مشکل در دريافت پول صادرات نفت صحت ندارد

شرکت حفاري شمال به ايستگاه بورس رسيد

در قرارداد با توتال چه گذشت؟!

سهم خليج فارس از واردات نفت هند آب رفت

معامله ميعانات گازي پارس جنوبي در رينگ بين‌المللي بورس انرژي

قرارداد توسعه فاز 11پارس جنوبي از منظر برخي نمايندگان مجلس