بازار آریا

آخرين مطالب

افزايش 21 درصدي معاملات مسکن تهران مسکن

افزايش 21 درصدي معاملات مسکن تهران

  بزرگنمايي:

آريا بازار- از روابط عمومي بانک مرکزي، اداره بررسي ها و سياست هاي اقتصادي بانک مرکزي گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در آبان سال 1395 را که برگرفته از «آمارهاي خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور» است، تهيه و منتشر کرده است.

در اين گزارش آمده است:
در آبان سال 1395، تعداد معاملات آپارتمانهاي مسکوني شهر تهران به 12/5 هزار واحد مسکوني رسيد که در مقايسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 21/2 و 4/1 درصد افزايش نشان مي دهد.
در ماه مورد گزارش، متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده از طريق بنگاههاي معاملات ملکي شهر تهران 44/1 ميليون ريال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 0/1 و 7/3 درصد افزايش نشان مي دهد.
خاطر نشان مي شود، اين گزارش صرفاً معطوف به بررسي حوزه »تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران« است.

1- حجم معاملات مسکن
در آبان سال 1395، تعداد معاملات آپارتمانهاي مسکوني شهر تهران به 12459 واحد مسکوني رسيد که در مقايسه با ماه مشابه سال قبل 4/1 درصد افزايش نشان مي دهد. بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده به تفکيک عمر بنا در آبان سال 1395 حاکي از آن است که واحدهاي تا 5 سال ساخت با سهم 52/2 درصد بيشترين سهم از واحدهاي مسکوني معامله شده را به خود اختصاص داده اند.
توزيع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در آبان سال 1395 حاکي از آن است که از ميان مناطق 22 گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 16/4 درصدي از کل معاملات ، بيشترين تعداد قراردادهاي مبايعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنين مناطق 2 ،4 و 14 به ترتيب با سهم 9/3 ،11/6 و 6/3 درصدي در رتبه هاي بعدي قرار گرفته اند. در مجموع 72/9 درصد از کل تعداد معامالت انجام شده در شهر تهران مربوط به 10 منطقه 27/1 مانده باقي منطقه 12 و بوده )3 و 1 ،15 ،7 ،10 ،8 ،14 ،2 ،4 ،5 مناطق شامل فراواني بيشترين به ترتيب (شهردرصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند.

2- تحولات قيمت مسکن
در آبان سال 1395، متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده از طريق بنگاههاي معاملات ملکي شهر تهران 44/1 ميليون ريال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 0/1 و 7/3 درصد افزايش نشان مي دهد. بيشترين رشد متوسط قيمت در اين ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه 9 ) معادل 13/1 درصد( و کمترين رشد متوسط قيمت به منطقه 8 ) معادل 0/7 درصد( تعلق دارد.
در آبان سال 1395 از ميان مناطق 22 گانه شهرداري تهران، بيشترين متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي مسکوني معامله شده معادل 97/9 ميليون ريال به منطقه 1 و کمترين آن با 21/4 ميليون ريال به منطقه 18 تعلق داشته است.

3- تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در هشت ماهه منتهي به آبان سال 1395
در هشت ماهه منتهي به آبان سال 1395، تعداد معاملات آپارتمانهاي مسکوني شهر تهران به 106/1 هزار واحد مسکوني بالغ شد که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل، 10/3 درصد افزايش نشان مي دهد. در اين مدت متوسط قيمت يک متر مربع بناي واحد مسکوني معامله شده از طريق بنگاههاي معاملات ملکي در شهر تهران 43/8 ميليون ريال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل، 4/4 درصد افزايش نشان مي دهد. 

4- ساير شاخصهاي آماري بازار معاملات مسکن
4-1- توزيع فراواني تعداد معاملات بر حسب قيمت يک متر مربع بناي واحد مسکوني
توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب قيمت يک متر مربع بنا در آبان ماه سال 1395 حاکي از آن است که واحدهاي مسکوني در دامنه قيمتي "30 الي 35" ميليون ريال به ازاي هر متر مربع بنا با سهم 12/6 درصد، بيشترين سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده و دامنه هاي قيمتي "25 تا 30" ميليون ريال با سهم 12/3 درصد و "35 الي 40" ميليون ريال با سهم 10/8 درصد، در رتبه هاي بعدي قرار گرفته اند. در اين ماه، توزيع حجم معاملات به گونه اي بوده است که در حدود 61/7 درصد واحدهاي مسکوني با قيمتي کمتر از متوسط قيمت هر متر مربعواحد(مسکوني شهر تهران )44/1 ميليون ريالمعامله شده اند.

4 -2- توزيع فراواني تعداد معاملات بر حسب سطح زيربناي هر واحد مسکوني
توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب سطح زيربناي هر واحد مسکوني در آبان سال 1395 نشان مي دهد، بيشترين سهم از معاملات انجام شده به واحدهاي مسکوني با زيربناي "60 تکا 70" متر مربع معادل 15/2 درصد اختصاص داشته است. واحدهاي داراي زيربناي "50 تا 60" و "70 تکا 80" متر مربع به ترتيب با سهم هاي 14/4 و 13/4 درصدي در رتبه هاي بعدي قرار دارند. در مجموع در اين ماه، واحدهاي مسکوني با سطح زيربناي کمتر از 80 متر مربع، 53/4 درصد از معامالت انجام شده را به خود اختصاص دادند.


3- 4 توزيع فراواني تعداد معاملات بر حسب ارزش هر واحد مسکوني
در آبان سال 1395، توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکي از آن است که در ميان دامنه هاي قيمتي مورد بررسي، واحدهاي مسکوني با ارزش "1500 تکا 2000" ميليون ريال با اختصاص سهم 13/3 درصد بيشترين سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده است . واحدهاي داراي ارزش "1000 تا 1500" و "2000 تا 2500" ميليون ريال نيز به ترتيب با اختصاص 13/1 و 11/8 درصد در رتبه هاي بعدي قرار گرفته اند. در مجموع در اين ماه، حدود 51/7 درصد از معاملات به واحدهاي مسکوني با ارزش کمتر از 3000 ميليون ريال اختصاص داشته است.

5- تحولات اجاره بهاي مسکن
در آبان سال 1395 شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و در کل مناطق شهري نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب 10/4 و 9/3 درصد رشد نشان مي دهد.
ماهيت قراردادهاي اجاره مسکن که غالباً يکساله تنظيم مي گردند و نيز اثرپذيري شاخص اجاره بهاي مسکن از سياستهاي کنترل و مهار تورم، سبب تغيير متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است. خاطر نشان مي شود سهم هزينه مسکن ) اجاره بهاي مسکن اعم از شخصي و غيرشخصي( درمحاسبات شاخص کل بهاي کالاها و خدمات مصرفي )براساس سال پايه 1390=100( معادل 28/4 درصد است.

6- جمع بندي
حجم معاملات و متوسط قيمت يک متر مربع واحد مسکوني در آبان سال 1395 به ترتيب معادل 12/5 هزار واحد مسکوني و 44/1 ميليون ريال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن به ترتيب به ميزان 4/1 و 7/3 درصد افزايش نشان مي دهد. در مجموع با توجه به رشد ملايم قيمت مسکن در سطحي کمتر از نرخ تورم طي هشت ماهه منتهي به آبان سال جاري و نيز گشايشهاي مالي اخير نظام بانکي در اين بخش ) به ويژه تک رقمي شدن نرخ سود تسهيلات صندوق پسانداز مسکن يکم بانک مسکن (، شرايط مناسبي جهت خانه دار شدن زوجين جوان و خانه اولي ها در شرايط کنوني فراهم شده است.
بررسي تحولات بازار اجاره بهاي مسکن در آبان سال 1395 نيز مويد تغيير متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم و رشد قيمت مسکن در اين دوره است، به طوري که شاخص کرايه
مسکن اجاري در شهر تهران و در کل مناطق شهري نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب 10/4 و 9/3 درصد رشد نشان مي دهد.

نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

ایجاد مسیر جدید پیش فروش مسکن

واریز 10 میلیاردی کمک‌های مردمی به دفتر رهبری به حساب بنیاد مسکن

پرداخت تسهیلات نوسازی روستاهای قصرشیرین از امروز

فروش آپارتمان در تهران رکورد زد!

نرخ قطعي معاملات آپارتمان در غرب تهران +جدول

مظنه واحدهاي نوساز در تهران+ جدول قيمت

مظنه قيمت خريد آپارتمان چقدر است؟

نرخ قطعي آپارتمان در منطقه 6 تهران؟ +جدول

نرخ قطعي معاملات آپارتمان در شرق تهران؟ +جدول

زمين خام در تهران متري چند؟

رونق بازار اجاره با چاشني نوسان قيمت ها

آپارتمان سه خوابه در تهران چند؟ +جدول

نرخ جديد آپارتمان در جنوب تهران؟ +جدول

قيمت روز انواع کولر گازي و اسپيلت +جدول

قيمت انواع کاغذهاي A4-A5 +جدول

قيمت واحد مسکوني در خيابان مطهري تهران؟ +جدول

قيمت آپارتمان حوالي ميدان تجريش؟ +جدول

قيمت واحد مسکوني در نازي آباد تهران؟ +جدول

با 150ميليون کجا مي‌توان‌ خانه‌ خريد؟ +جدول

تکانه‌هايي مثبت در بخش مسکن +اينفوگرافيک

قيمت اجاره‌بها آپارتمان متراژ بالا در تهران + جدول

مقام مسئول:خريدتضميني گندم از مرز 6.6 ميليون تن گذشت

موافقت بانک مرکزي با وام جديد مسکن/قيمت افزايش نيافته است

قيمت آپارتمان در منطقه فرشته؟ +جدول

افزايش قدرت خريد وام مسکن

ابزارهاي محرک بازار مسکن

مظنه واحدهاي 70 متري در تهران؟ +جدول

مظنه آپارتمان در منطقه اميرآباد؟ +جدول

نرخ قطعي معاملات آپارتمان در غرب تهران +جدول

مشکل شهرداري‌ها به‌دليل رکود صنعت مسکن/ شهرداري به عنوان يک نهاد 100درصد عمومي، عهده دار خدمات‌رساني به مردم است

بازار ساختماني 8 ميليارد دلاري

متقاضيان مسکن مهر پرديس پيمانکاران متخلف را معرفي کنند

مسکن همچنان در سراشيبي رکود،رونق بازار مسکن عامل بهبود فضاي اقتصادي

تحولات بازار مسکن تهران در فروردين‌ سال 96 / کاهش معاملات

شناور کشتيراني هانجين به تاريخ پيوست ؛ پايانه چله

صدور بيش از 20 هزار مجوز پرواز فوق‌العاده و برنامه اي براي نوروز

صدور مجوز فروش هواپيما به ايران از سوي وزارت خزانه داري آمريکا

تحقق 5 پيش‌بيني در بازار مسکن

14هزار پرواز مسافري در طرح نوروزي

ضرورت افزايش تجهيزات هوشمند مديريت جاده اي

رشد 17 درصدي مسافر و پرواز فرودگاه‌هاي ايران در سال 2016

تخصيص سالانه 200 هزار تسهيلات به واحدهاي مسکن‌ روستايي

جزييات مسکن اجتماعي ابلاغ شد

دولت يازدهم 840 هزار واحد مسکن مهر تحويل داده است

اخذ ماليات از خانه هاي خالي اثر منفي بر عرضه مسکن خواهد داشت

چهارمين نمايشگاه بين المللي املاک و مستغلات برگزار مي شود

نبود اطلاعات از نقشه ساختمان فاجعه پلاسكو را وسعت داد

قيمت بليت قطار در نوروز گران نمي شود

برف و کولاک در برخي محورهاي مواصلاتي کشور

شرکت اجرايي و فني زيرمجموعه رجا تشکيل مي‌شود