بازار آریا

آخرين مطالب

راهکار پيشنهادي به بانک مرکزي براي جبران کمبود نقدينگي در بازار بين بانکي

راهکار پيشنهادي به بانک مرکزي براي جبران کمبود نقدينگي در بازار بين بانکي

  بزرگنمايي:

آريا بازار- از پژوهشکده پولي و بانکي، اين پژوهش به قلم «اکبر کميجاني» قائم مقام بانک مرکزي، «حميد زمانزاده» مدير پژوهشي پژوهشکده و «علي بهادر» پژوهشگر گروه مدلسازي پژوهشکده، گزارش ساز و کار مديريت نرخ هاي سود در چارچوب سياست پولي را براساس هشت محور کاهش نرخ سود بانکي در شرايط کنوني منتشر کرد.
اين گزارش سياستي هشت محور کاهش نرخ سود بانکي شامل بهبود فضاي اقتصاد کلان، هماهنگي سياست مالي و پولي، تقويت نقش نظارتي و تنظيم‌گري بانک مرکزي، سياست پولي، سياست اعتباري و تحريک بازار مسکن، ايجاد و تعميق بازار بدهي، بازسازي بانکي واصلاح ترازنامه بخش شرکتي را مورد بررسي قرار داده است.

** ارزيابي وضعيت جاري اقتصاد کلان، تورم و رشد اقتصادي/ نرخ تورم پايين تر از محدوده معمول
وضعيت جاري اقتصاد کلان کشور در مجموعه متغيرهاي اصلي اقتصاد کلان يعني نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادي منعکس مي شود. براساس آخرين گزارش رسمي بانک مرکزي، روند نزولي نرخ تورم از محدوده 40 درصد در تابستان سال 1392 تاکنون ادامه يافته و در ارديبهشت 1395 نرخ تورم ميانگين به 10٫4 درصد رسيده است.
همچنين نرخ تورم نقطه به نقطه از آذرماه 1394 به محدوده تک رقمي رسيده و در ارديبهشت 1395 به حدود هفت درصد کاهش يافته است. به اين ترتيب و با توجه به تجربه تاريخي اقتصاد ايران، محدوده نرخ تورم در حال حاضر بسيار پايين تر از محدوده معمول خود به لحاظ تاريخي قرار گرفته است.
در حوزه توليد و رشد اقتصادي، روند نزولي توليد ناخالص داخلي پس از دو سال (از ابتداي سال 1393) متوقف شده است. نرخ رشد اقتصادي پس از ثبت ارقام منفي در سال هاي 1391 و 1392، از سال 1393 به محدوده‌‌ مقادير مثبت بازگشته و در سال 1393 رقم مثبت سه درصد و در سال 94 ارقام مثبت در محدوده يک درصد (بر اساس آمار مرکز آمار ايران) را ثبت کرده است.
بنابراين اقتصاد ايران در حالي که در سال 1393 آهنگ خروج از رکود را آغاز کرده بود، در سال گذشته با وجود ثبت ارقام مثبت رشد، نتوانست فرآيند خروج از رکود را تکميل کند و دوباره به شرايط رکودي بازگشته است.
در مجموع اقتصاد ايران پس از تجربه رکود تورمي شديد در سال هاي 1391 و 1392، از فاز بحراني عبور کرده و شرايط اقتصاد کلان ايران به طور نسبي تثبيت شده است. بر اين مبنا، اکنون پس از تثبيت شرايط اقتصادي، مهم‌ترين هدف سياست‌گذاري اقتصادي در ايران ايجاد رونق غيرتورمي پايدار است.

** ارزيابي وضعيت جاري متغيرهاي پولي
از مهمترين متغيرهاي پولي مي‌توان به نقدينگي و پايه پولي اشاره کرد که داراي تأثيرات مهمي بر تحقق اهداف سياست‌گذاري پولي هستند. ترکيب مصارف نقدينگي شامل پول و شبه پول و ترکيب منابع پايه پولي نيز شامل دارايي هاي داخلي (بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي و خالص بدهي دولت به بانک مرکزي) و خالص دارايي‌هاي خارجي بانک مرکزي است. پايه پولي در بهمن‌ماه 1394 به 147هزار ميليارد تومان رسيد که حاکي از نرخ رشد 17٫1 درصدي پايه پولي نسبت به بهمن 1393 است.
همچنين حجم پول در اسفندماه 1394 به 135 هزار ميليارد تومان رسيده است که حاکي از نرخ رشد 11٫7 درصدي حجم پول در اسفندماه 94 نسبت به اسفندماه 1393 است.
حجم نقدينگي اقتصاد ايران در اسفندماه 94 به 1011 هزار ميليارد تومان رسيده است که حاکي از نرخ رشد 29٫3 درصدي نقدينگي در اسفندماه 94 نسبت به اسفندماه 1393 است.
بررسي روند ضرايب فزاينده پول و نقدينگي نشان مي دهد بخش مهمي از تحولات ضرايب فزاينده درونزاست و با توجه به وضعيت اقتصادي و تغييرات پايه پولي تغيير مي کند و عملاً ضرايب فزاينده پولي تحت کنترل کامل سياستگ ذار پولي نيست.
بنابراين اگر سياست‌گذار پولي کنترل متغيرهاي پول يا نقدينگي را به‌عنوان هدف مياني سياست پولي انتخاب کند، دستيابي به اين هدف مياني از مسير کنترل پايه پولي به‌عنوان هدف عملياتي ميسر خواهد شد.
نسبت پول به شبه پول در ترکيب نقدينگي پس از تجربه يک دوره باثبات در محدوده 27 درصد، از اواسط سال 1392 با سير نزولي مواجه شده و به محدوده 15 درصد در سال 1394 رسيده است.
بررسي ترکيب پايه پولي بين دارايي هاي داخلي و خارجي نشان مي دهد که در دوره هايي که درآمدهاي نفتي و به تبع آن ذخاير ارزي بانک مرکزي از روند رو به رشد برخوردار بوده، سهم دارايي هاي خارجي در ترکيب پايه پولي افزايش و در مقابل در دوره هاي کاهش درآمدهاي نفتي مانند دوره تحريم اخير، اين سهم کاهش يافته است.
در سال هاي اخير در حالي که سرعت گردش نقدينگي در حال کاهش بوده است، سرعت گردش پول از سير صعودي برخوردار بوده و در واقع تغييرات سرعت گردش پول و نقدينگي انعکاسي از تغيير ترکيب نقدينگي به نفع شبه پول بوده است که در نتيجه آن سرعت گردش نقدينگي با کاهش مواجه شده است .
چارچوب سياست پولي در ايران در سال هاي گذشته از هدف گذاري ارزي به سمت هدف گذاري کل هاي پولي حرکت کرده است. در حالي که بسياري از کشورها، هدف گذاري تورمي را به‌عنوان چارچوب اصلي اعمال سياست پولي برگزيده اند، اما در اقتصاد ايران هنوز زيرساخت هاي لازم براي اعمال سياست پولي در چارچوب هدف گذاري تورمي فراهم نيست.
اگرچه بانک مرکزي اقدامات پشتيباني و عملياتي خود را در راستاي ايجاد زيرساخت هاي لازم براي انتقال چارچوب سياست پولي از هدف گذاري کل هاي پولي به سمت هدف گذاري تورمي آغاز کرده است، اما اين موضوع فرآيندي زمان‌بر است و در زمان حاضر همچنان هدف گذاري کل هاي پولي، به ويژه توجه به پوياي هاي روند تحولات پول و شبه پول در اولويت قرار دارد.

** چارچوب عملياتي مديريت بازار بين بانکي
در شرايط کنوني و با توجه به تجربه نرخ‌هاي سود بين بانکي بالا و تبعات منفي آن مديريت نرخ‌هاي سود در بازار بين‌بانکي از درجه بالاي اهميت برخوردار است. چارچوب عملياتي براي مديريت بازار بين بانکي در دو وضعيت ‐ وجود کميابي نقدينگي و وجود مازاد نقدينگي‐ قابل تبيين است. شرايط اقتصاد ايران نشان مي‌دهد وضعيت شبکه بانکي در حال حاضر با چارچوب وجود کميابي نقدينگي سازگاري دارد. در چنين زمينه‌اي اجراي سياست‌هايي مانند تسهيل مقداري که مربوط به شرايط مازاد نقدينگي مي‌باشد، قابل اعمال نيست.
در اين زمينه بانک مرکزي از شهريورماه 1394 کاهش نرخ بازار بين بانکي را از طريق ايفاي نقش فعال‌تر در بازار بين‌ بانکي، تقويت نقش تنظيمي خود در اين بازار و اعطاي خطوط اعتباري به بانک‌ها دنبال کرده است.
البته اين اقدامات بانک مرکزي براي کاهش نرخ بازار بين بانکي مؤثر بوده است و نرخ‌ سود بين بانکي از محدوده فراتر از 27 درصد در نيمه اول سال 1394 به سطوح زير 20 درصد در پايان سال 1394 کاهش يافت.
همچنين حجم مبادلات بازار بين‌ بانکي نسبت به کل نقدينگي اقتصاد به طور مداوم رو به افزايش بوده است که نشان از افزايش عمق بازار بين‌ بانکي دارد. در عين حال عمليات بانک مرکزي در بازار بين بانکي قابليت ارتقا در راستاي تأمين کارايي بيشتر را داراست.
بر اين مبنا، بانک مرکزي مي‌تواند مانند چارچوب مرسوم کمبود نقدينگي رويکرد فعال‌تري براي مديريت بازار بين بانکي اتخاذ کند. براي اين منظور بانک مرکزي مي‌تواند روزانه اقدام به شناسايي ميزان ذخاير به صورت کلي در شبکه‌ بانکي کند.
اين شناسايي نيازمند رصد عمليات خزانه‌داري، عمليات ارزي ‐ تحويل ارز به بانک‌ها و تزريق در بازار‐ و نيز ميزان ذخاير قانوني بانک‌هاست. سرجمع تغييرات در اين موارد مي‌تواند ميزان تزريق مورد نياز در بازار را تعيين کند.
بر اين اساس پيشنهاد مي‌شود بانک مرکزي به صورت روزانه اين مقادير را به‌عنوان سقف مجاز تزريقات روزانه‌ بانک مرکزي به شبکه‌ بانکي در نظر بگيرد و در طول روز پيش از پايان معاملات بازار بين بانکي اين مقادير را در نرخ‌هاي هدف به بانک‌هاي متنوع تزريق کند.
علاوه بر اين بانک مرکزي بايد هر برداشت خارج از اين موارد را مشمول ضوابط پنجره‌ تنزيل و نرخ‌هاي بالاتر بداند. اين روش باعث مي‌شود بانک‌ها نسبت به اضافه برداشت يا رجوع به پنجره تنزيل تمايل بيشتري به مبادله وجوه در بازار بين بانکي نشان بدهند و بازار بين بانکي تعميق شود.
علاوه بر اين با توجه به انتشار برخي از اسناد خزانه تزريق بخشي از ذخاير از طريق خريد اين اوراق توصيه مي‌ شود البته بايد اين خريد‌ها به صورت منظم با فروش‌ها نيز همراه باشند.
اين رويه‌ پيشنهادي از اين واقعيت نشات مي‌گيرد که حجم بازار اسناد خزانه اجازه‌ تکيه‌ بانک مرکزي بر عمليات در اين بازار را نمي‌دهد اما انتظار مي‌رود خريد و فروش‌هاي بانک مرکزي به توسعه‌ و افزايش نقدينگي در بازار کمک کند.علاوه بر اين بانک مرکزي مي‌تواند براي بهبود ترتيبات تعامل با بانک‌ها به‌عنوان وثيقه از بانک‌ها اسناد خزانه مطالبه کند.

**محدوديت ها و ريسک هاي سياست پولي در شرايط موجود
در شرايط موجود سياست‌گذاري براي کاهش نرخ هاي سود بايد در چارچوب اهداف مورد نظر براي کل هاي پولي تنظيم شود. طبيعي است فشار براي کاهش نرخ هاي سود به واسطه سياست انبساطي پولي از مسير تزريق نقدينگي به بازار بين بانکي و کاهش نرخ سود بين بانکي با وجود همه محدوديت ها، قابل پيگيري است. اما با توجه به شرايط موجود اقتصاد کشور، اعمال چنين سياستي محدوديت ها و ريسک هاي قابل توجهي براي دستيابي به اهداف مورد نظر کل هاي پولي در بر دارد.

** نقصان ارتباط ميان نرخ هاي سود بين بانکي و نرخ هاي سود بانکي
با توجه به وضعيت نظام بانکي کشور و عدم ارتباط کافي ميان نرخ هاي سود بين بانکي و نرخ هاي سود بانکي، کاهش نرخ سود بين بانکي از مسير تزريق نقدينگي به بازار بين بانکي، نمي تواند اثرات کامل خود را در تنظيم نرخ‌هاي سود بانکي بر جاي گذارد.

** پايداري و ناپايداري روند کاهش نرخ سود
کاهش نرخ سود از ناحيه بهبود شرايط محيطي اقتصاد کلان و سياست هاي تنظيمي بانک مرکزي براي کنترل رقابت قيمتي در نظام بانکي، مي تواند روند پايدارتري را براي نرخ هاي پايين تر سود بانکي ايجاد کند، درحالي که کاهش نرخ سود بانکي از مسير انبساط پولي پايدار نيست و تنها مي تواند به کاهش موقت نرخ هاي سود بيانجامد و با افزايش مجدد تورم، افزايش نرخ هاي سود نيز گريزناپذير خواهد بود.

** کاهش ريسک افزايش نرخ تورم با افت نرخ سود
از ديماه 94 در سايه اجراي برجام و تسريع آهنگ خروج از رکود بخش واقعي و بازارهاي دارايي نرخ رشد حجم پول سير صعودي به خود گرفته و از محدوده ارقام منفي به محدوده 10 درصد رسيده که با توجه به اثرات سريعتر و قويتر رشد حجم پول نسبت به رشد حجم شبه پول بر نرخ تورم، ريسک افزايش تورم را افزايش داده است.
طبيعي است کاهش نرخ هاي سود بانکي مي تواند اين فرآيند را تقويت و با تبديل شبه پول به پول ريسک هاي افزايش تورم را تشديد کند. بنابراين بايد توجه داشت که تأکيد بيش از حد در استفاده از سياست پولي براي کاهش نرخ سود بانکي از مسير تزريق به بازار بين بانکي، با ريسک بزرگ افزايش تورم مواجه است و هرچه فشار سياست پولي براي کاهش نرخ سود بيشتر باشد، ريسک بازگشت تورمي نيز قويتر خواهد بود.

** سياست اعتباري و تحريک بازار مسکن
در سايه اجراي برجام، ارزش معاملات و شاخص ها در بازار سهام با افزايش قابل توجهي مواجه شده است که اين موضوع به نقدشوندگي دارايي هاي مالي بانک ها کمک کرده است. با توجه به نقش ويژه رکود بازارهاي دارايي به ويژه بازار مسکن در تخريب ترازنامه بانک ها و کاهش درجه نقدشوندگي دارايي بانک ها، اتخاذ سياست هاي اعتباري براي تحريک بازار مسکن مي تواند به بهبود ترازنامه بانک ها و کاهش مشکل نقدشوندگي دارايي ها و به تبع آن ايجاد فشار براي کاهش نرخ سود بانکي کمک کند.

** ايجاد و تعميق بازار بدهي
ايجاد و تعميق بازار بدهي اگرچه کمک بزرگي به تسهيل مبادله ديون و تأمين نقدينگي مي کند و مي تواند در بلندمدت به تدريج به کاهش نرخ هاي سود حقيقي کمک کند، اما در کوتاه مدت نمي تواند اثر کاهنده چنداني بر نرخ هاي سود بانکي بر جاي گذارد.

** بازسازي بانکي
البته بايد توجه داشت که راه‌حل معضل رقابت قيمتي شامل راه حل هاي ساختاري و عملکردي است. طبيعتاً راه‌حل هاي ساختاري ‐ از جمله بازآرايي نظام تنظيم‌گري نظام بانکي، اصلاح ساختار مديريت ريسک و حاکميت شرکتي و اصلاح ترازنامه بانک ها‐ فرآيندي ميان‌مدت و زمان‌بر است.
بايد توجه داشت حفظ ثبات اقتصاد کلان، کاهش نااطميناني و ايجاد ثبات در متغيرهاي اساسي همچون نرخ سود و نرخ ارز از مهم‌ترين پيش‌نيازهاي بازسازي و اصلاح ترازنامه‌ بانک‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي است.
دولت‌ بايد براي انجام موفق بازسازي بانکي به سرعت اصلاحات قانوني همچون قوانين ورشکستگي، دستورالعمل‌هاي حسابداري، قواعد سرمايه‌گذاري خارجي، ضوابط ادغام و تمليک، تبديل دارايي‌ها به سهام و نيز فروش دارايي‌ها را به مرحله اجرا درآورد.
در راستاي اصلاح ترازنامه بانکي ابتدا لازم است شبکه بانکي يک مرحله‌ شناسايي را طي کند که در اين مرحله ميزان آسيب‌ديدگي ترازنامه بانک‌ها مشخص مي‌شود. بر اين مبنا برخي بانک‌ها در فرآيند ورشکستگي و برخي ديگر در فرآيند بازسازي قرار مي‌گيرند. معمولا فرآيند شناسايي به علت ابهامات ترازنامه‌اي و عدم شفافيت‌هاي اطلاعاتي توسط مشاوران بين‌المللي انجام مي‌شود. مرحله‌ بعدي بازسازي دارايي‌هاي سمي است.
بطور کلي سه روش سپردن بازسازي به خود بانک‌ها، استفاده از شرکت‌هاي مديريت دارايي و بدهي خصوصي و يا تشکيل يک شرکت مديريت دارايي و بدهي عمومي براي بازسازي دارايي‌هاي سمي وجود دارد. احتمال بازپرداخت مجدد مطالبات معوق، ميزان تخصص شبکه بانکي و بخش خصوصي در بازسازي دارايي‌ها و نيز پيچيدگي‌هاي اين فرآيند از جمله مواردي هستند که راهکار بهينه را مشخص مي‌کنند.
افزايش سرمايه و بازسازي بانک‌هاي فعال از ديگر مواردي است که در فرآيند اصلاح ترازنامه بانکي مورد توجه قرار مي‌گيرد. هر چند افزايش سرمايه از طريق دولت نيز امکان‌پذير است اما معمولا دولت‌ها شرايط بسيار سخت‌گيرانه‌اي براي استفاده از وجوه عمومي در راستاي افزايش سرمايه بانک‌ها اتخاذ مي‌کنند بطوري که بخش بانکي تمايل بسياري به افزايش سرمايه از محل وجوه خصوصي داشته باشد.
علاوه بر اين حضور سرمايه خارجي براي افزايش سرمايه و بازسازي ترازنامه و عمليات بانکي نقش مهمي در بهبود نتايج بازسازي خواهد داشت. وجوه دولتي مي‌توانند براي کاهش برخي نااطميناني‌ها و افزايش انگيزه بخش خصوصي براي بازسازي بانکي مورد استفاده قرار گيرد.
برخي تحليل‌ها در خصوص خريد دارايي‌هاي سمي شبکه بانکي، با تمسک به تجربه بحران مالي جهاني در کشورهاي توسعه‌يافته، نقشي حداکثري براي دولت و بانک مرکزي قائل مي‌شوند.
در تحليل اين نوشتار، قائل شدن نقشي حداقلي براي دولت در خريد مساله خريد دارايي هاي سمي، از اين واقعيت نشأت مي‌گيرد که مساله خريد دارايي هاي سمي در ايران در شرايط کنوني، کاملا متفاوت با مساله کشورهاي توسعه يافته پس از بحران مالي است.
در کشورهاي توسعه‌يافته در زمان بروز بحران مالي با سقوط حباب دارايي‌ها و سقوط بازار ابزارهاي مشتقه، نظام بانکي به نقطه بحراني رسيد که مداخله بانک مرکزي و دولت براي جلوگيري از سقوط نظام مالي و بانکي و مهار بحران ضرورت يافت. اما در شرايط کنوني اقتصاد ايران،‌ نظام بانکي نه با مساله سقوط بازارهاي دارايي و ضرورت مهار سريع بحران،‌ بلکه با معضل شديد مطالبات معوق روبه‌رو است، که اين وضعيت فرآيند بازسازي شبکه بانکي به صورت تدريجي و مرحله‌اي را ضروري کرده است.
در اين فرآيند بهترين عملکردهاي بين‌المللي نشان مي‌دهد بهره‌گيري از حداکثر ظرفيت بخش خصوصي اولويت اول محسوب مي‌شود و در صورت استفاده از وجوه دولتي، هزينه‌هاي آن بايد تا حد امکان بر عاملان ايجادکننده اين شرايط تحميل شود تا عملکرد اقتصاد و نظام بانکي در آينده دچار کژمنشي نشود.

** اصلاح تراز نامه بخش شرکتي
به طور کلي اصلاح وضع موجود اقتصاد ايران با تأکيد صرف بر ترازنامه بانک‌ها و بدون اصلاح ترازنامه‌ي بخش شرکتي ممکن نخواهد بود. بعد از بازسازي بخش بانکي يا ترجيحاً همزمان با آن بايد بازسازي بخش شرکتي نيز آغاز شود. زيرا بدون حمايت بخش بانکي از بازسازي بخش شرکتي اساسا نمي‌توان اصلاح ترازنامه‌ بنگاه‌ها را دنبال کرد.
يکي از مهم‌ترين پيش‌نيازهاي اصلاح ترازنامه بخش شرکتي اصلاح ضوابط ناظر بر شبکه‌هاي ايمني اجتماعي و حمايت از اقشار آسيب‌پذير در حين فرآيند بازسازي است.
مطابق با فرآيند بازسازي، ابتدا در يک فرآيند شناسايي مشخص مي‌شود که آيا بنگاه‌هاي اقتصادي بايد در فرآيند انحلال و تصفيه قرار بگيرند يا ظرفيت بازسازي عمليات خود را دارند. بنگاه‌هايي که اجازه بازسازي را پيدا مي‌کنند بايد يک برنامه‌ بازسازي دقيق و عملياتي به طلبکاران خود ارائه دهند و در مقابل دريافت امتيازاتي ‐ همچون تخفيف سود، صرف‌نظر کردن از بخشي از بدهي‌ها، دريافت دوران توقف، تبديل بدهي به سهام و غيره ‐ فرآيند بازسازي و ايجاد ظرفيت خلق ارزش جديد را دنبال کنند.
دولت نيز براي تسريع در فرآيند عملياتي بازسازي شرکتي مي‌تواند برخي رويه‌ها را در پيش‌گيرد که براي نمونه ميانجي‌گري ، طرح‌هاي انگيزشي تأمين مالي شده توسط دولت ، افزايش سرمايه بانک‌ها و واگذاري بازسازي شرکتي به آن‌ها، تاسيس شرکت مديريت دارايي و بدهي از اين موارد به شمار مي‌روند.
نکته‌اي که بايد به آن توجه شود اين است که فرآيند اصلاح بانکي بدون اصلاح بخش شرکتي مفيد نخواهد بود و اين اصلاحات عميق به صورت عمده افق رشدهاي اقتصادي کشور را به صورت چشم‌گيري افزايش خواهد داد. همچنين نبايد فراموش کرد هرچند فرآيندهاي بازسازي نسبتا ميان‌مدت به شمار مي‌روند اما برنامه‌هاي بازسازي شرکتي و بانکي بايد داراي افق‌هاي زماني و عملياتي روشن براي پايان فرآيند بازسازي باشند تا بخش عمومي و برنامه‌ بازسازي با کاهش انگيزه براي عادي سازي شرايط و ادامه برخي حفظ مالکيت‌ها توسط دولت‌ها روبه رو نشود.

نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

گزارش 31 فروردین 98 بورس – افزایش شاخص بازار اول و دوم

بورس‌های آسیایی قرمزپوش شدند

علامت نخست از تورم سال 98

چرا نفت 100 دلاری دوباره سر زبان‌ ها افتاد؟

کاهش 1972 واحدی شاخص کل بورس تهران

سکه در کانال 5 میلیون تومان!

گزارش 17 فروردین 98 بورس – افزایش در شاخص کل

صعود دلار جهانی به کمک وضعیت بازار کار آمریکا

بورس اوراق بهادار آمریکا از فولکس واگن شکایت کرد

آخرین عرضه نفت خام سال97 در بورس انرژی

صعود بورس‌های جهان

دستگاە قضا با گران فروشان قاطعانه برخورد کند

نظارت بیشتر و جدی‌تری بر بازار صورت گیرد

خوش حسابی مشترکان تلفن ثابت نویدی برای ارتقا خدمات مخابراتی است

ضریب مکانیزاسیون بخش کشاورزی کردستان به 2.18 اسب بخار رسید

مددجویان کردستانی 1300 متر فرش بافتند

30 میلیارد ریال کالای قاچاق در مرزهای کردستان کشف شد

1800 تعاونی در کردستان مشغول به فعالیت هستند

درخشش بورس در هفته‌ای که گذشت

قیمت جهانی نفت امروز 1397/12/21 | کاهش تولید اوپک نفت را گران کرد

بازار نفت دچار کسری عرضه می‌شود

آیا قیمت جهانی طلا در روزهای آینده روند صعودی را ادامه می دهد؟

گزارش 15 اسفند 97 بورس – گروه فولاد و معدن در کانون توجه

خروج قیر از بورس کالا نشانه شکست بورس است/قیر سمبل بورس کالاست

ثبات بازار ارز چگونه ممکن می شود؟

گزارش 8 اسفند 97 بورس – افزایش شاخص ها

تحت تاثیر اظهارت پاول طلا تثبیت شد و دلار عقب نشست / پالادیوم همچنان نزدیک 1550 دلار در گردش است

یکه‌تازی بورس در بازارها در بازار دیروز

صاعقه‌های ارزی در جهان

افزایش طلا به بالای 1345 دلار

نگرانی از طوفان های نهفته در بازارهای جهانی

بهانه‌های بورس برای سبزپوشی

آیا طلا برای شکستن سطح مقاومتی 1350 دلاری آماده است؟

ابزارهای مالی بورس، اهرم اصلی تامین مالی کشور

اولویت های فدراسیون جهانی بورس ها اعلام شد

غول های اقتصادی اروپا در سراشیبی سقوط

اولین ارز دیجیتالی معتبر آمریکایی رونمایی شد

بورس در برابر پول کوتاه آمد

دلایل ثبات فعلی بازار ارز از نگاه یک اقتصاددان / پیش بینی وضعیت اقتصاد ایران در سال آتی

دلار در سال جدید چه روندی خواهد داشت؟

روسیه قصد برداشتن مالیات بر ارزش افزوده طلا را دارد

واکنش طلا به احتمال بسته شدن مجدد دولت امریکا

نقدینگی 21.1درصد رشد کرد

اختصاصی/ میانگین قیمت سال اینده طلا 1292 دلار است

بانک های مرکزی در 2018 بیشترین میزان خرید از 1967 را ثبت کردند/2019 مجموع مصرف هند و چین بین 1850 تا 1650 تن خواهد بود

سهامداران ریسک‌ گریزتر شدند!

موج جدید تغییر رویکرد سرمایه‌گذاری از ارزهای رمزنگار به طلا

کاهش رشد اقتصادی کشورهای اروپایی

طلا صعود کرد در حالیکه بسته ماندن دولت نگرانی های رشد را افزایش داد

جی پی مورگان چشم انداز رشد اقتصادی امریکا را کاهش داد