بازار آریا

آخرين مطالب

در 8 ماه گذشته، تعداد معاملات و قيمت مسکن کاهش يافت / کدام مناطق کمترين و بيشترين معاملات را داشتند؟ مسکن

در 8 ماه گذشته، تعداد معاملات و قيمت مسکن کاهش يافت / کدام مناطق کمترين و بيشترين معاملات را داشتند؟

  بزرگنمايي:

آريا بازار- بانک مرکزي تحولات بازار مسکن شهر تهران در آبان ماه سال ١٣٩٤که برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، را اعلام کرد.
بر اساس اين گزارش در آبان ماه سال ١٣٩٤، تعداد معاملات آپارتمانهاي مسکوني شهر تهران به 12056 واحد مسکوني رسيد که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 4.4 و 6.7 درصد افزايش نشان مي دهد.
در ماه مورد گزارش، متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده از طريق بنگاه هاي معاملات ملکي شهر تهران 38.5 ميليون ريال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل با 2 درصد کاهش همراه بوده است.
در آبان ماه سال ١٣٩٤ از ميان مناطق ٢٢ گانه شهرداري تهران، بيشترين متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي مسکوني معامله شده معادل 75.7 ميليون ريال به منطقه ١ و کمترين آن با 20.2 ميليون ريال به منطقه ١٨ تعلق داشته است.
بانک مرکزي در ادامه اين گزارش اعلام مي‌کند که تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهرانبوده و لذا نتايج حاصل از اين گزارش قابل تعميم بهمعاملات مسکن ساير مناطق شهريو نيزتحولات رونق و رکود در حوزه ساخت و سازنمي باشد.
 

 

حجم معاملات مسکن
در آبان ماه سال 1394، تعداد معاملات آپارتمانهاي مسکوني شهر تهران به 12.1 هـزار واحـد مسـکونيرسيد که در مقايسه با ماه مشابه سال قبل 6.7 درصد افـزايش نشـان مـيدهـد. بررسـي توزيـع تعـداد واحـدهاي مسکوني معامله شده به تفکيک عمر بنا در آبان ماه سال 1394 حاکي از آن است که واحدهاي نوسـاز تـا 5 سـال ساخت با سهم 55.3 درصد بيشترين حجم از واحدهاي مسکوني معامله شده را به خود اختصـاص داده انـد. سـهم مزبور در مقايسه با آبانماه سال 1393، 1.7 واحد درصد کاهش نشان مي‌دهد.

توزيع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در آبان ماه سال 1394 حاکي از آن است که از ميان مناطق ٢٢ گانه شهر تهران، منطقه5 با سهم 14 درصدي از کـل معـاملات، بيشـترين تعـداد قراردادهـاي مبايعه نامه را به خود اختصاص داده است.
همچنين مناطق ٤، ٢ و ١٥ بـه ترتيـب بـا سـهم 9.7، 8.1 و 6.8 درصـدي در رتبه هاي بعدي قرار گرفته اند. شايان ذکر است 68.2 درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران صرفا مربوط به 10 منطقه شهر (به ترتيب بيشترين فراواني شامل مناطق ٥، ٤، ٢، ١٥، ١٤، 10 ، ٨، ١، ٧ و ١١) بـوده و ١٢ منطقـه ديگـرتنها 31.8 درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.
 
 در آبان ماه سال ١٣٩٤، متوسط قيمت يـک متـر مربـع زيربنـاي واحـد مسـکوني معاملـه شـده از طريـق بنگاه هاي معاملات ملکي شهر تهران 38.5 ميليون ريال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيـب 1.9 و 2 درصد کاهش نشان ميدهد. بيشترين رشد متوسط قيمت در اين ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل بـه منطقه ٦ (معادل 2.9 درصد) و بيشترين کاهش قيمت به منطقه ١٦ (معادل 5.7 درصد) تعلق دارد.
 
 

 


در آبان ماه سال ١٣٩٤ از ميان مناطق ٢٢ گانه شهرداري تهران، بيشترين متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي مسکوني معامله شده معادل٧٥.7 ميليون ريال به منطقه ١ و کمترين آن با 20.2 ميليون ريال به منطقه ٨ تعلق داشته است.
 

 
 


تحولات بازار معاملات مسکن در شهر تهران در هشت ماهه نخست سال ١٣٩٤
در هشت ماهه نخست سال ١٣٩٤، تعداد معاملات آپارتمان هاي مسکوني شهر تهران به 96.2 هزار واحد مسکوني بالغ گرديد که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 16.1 درصد کاهش نشان ميدهد. در اين مدت متوسط قيمت يک متر مربع بناي واحد مسکوني معامله شده از طريق بنگاه هاي معاملات ملکي در شهر تهران 38.7 ميليون ريال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل با کاهش 1.1 درصدي مواجه بوده است.
 
 تحولات اجاره بهاي مسکن
درآبان ماه سال ١٣٩٤ شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و در کل مناطق شهري نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب 10.8 و 11.9 درصد رشد نشان ميدهد. ماهيت قراردادهاي اجاره مسکن که غالبا يکساله تنظيم ميگردند و نيز اثرپذيري شاخص اجاره بهاي مسکن از سياست هاي کنترل و مهار تورم، سبب رشد متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است. خاطر نشان مينمايد سهم هزينه مسکن (اجاره بهاي مسکن اعم از شخصـي و غيرشخصـي) درمحاسبات شاخص کل بهاي کالاها و خدمات مصرفي (براساس سال پايه 100 =1390 ) معادل 28.4 درصد ميباشد.
مروري بر تحولات قيمت و حجم معاملات بازار مسکن شهر تهران در آبان ماه سال ١٣٩٤ حاکي از افزايش 6.7 درصدي تعداد معاملات وکاهش 2 درصدي متوسط قيمت خريد و فروش واحدهاي مسکوني نسبت به ماه مشابه سال قبل مي باشد. همچنين حجم معاملات در آبانماه سالجاري نسبت به ماه قبل از افزايش 4.4 درصدي برخوردار بوده است که اين امر حاکي از استقبال خريداران در شرايط ثبات قيمتي بازار مسکن مي باشد.
در مجموع ثبات نسبي قيمتها در بازار مسکن طي دوسال اخير، فرصت مناسبي براي ورود خريداران به بازار مسکن فراهم نموده است. همچنين با توجه به کاهش نااطميناني هاي متصور در فضاي اقتصاد کلان و تصميمات اخير شوراي پول و اعتبار در کمک به تسهيل اعتباري بخش مسکن و ارتقاء قدرت خريد مسکن خانوارها، تداوم بهبود حجم معاملات بازار مسکن در فصول آتي دور از انتظار نخواهد بود.
بررسي تحولات بازار اجاره بهاي مسکن در آبان ماه سال ١٣٩٤ نيز مويد روند متناسب اجاره بها با تحـولات نـرخ تورم است به طوري شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و در کل مناطق شهري نسبت به ماه مشابه سال قبـل به ترتيب 10.8 و 11.9 درصد رشد نشان مي دهد.
ساير شاخص هاي آماري بازار معاملات مسکن
توزيع فراواني تعداد معاملات بر حسب قيمت يک متر مربع بناي واحد مسکوني
توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب قيمت يک متر مربع بنا در آبان ماه سال ١٣٩٤ حاکي از آن است که در شهر تهران دامنه قيمتي " ٢٥ الي ٣٠ " ميليون ريال به ازاي هر متر مربع بنا با سهم ١٤.1 درصد بيشترين سهم از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده و دامنه هاي قيمتي " ٢٠ الي ٢٥ " و " ٣٠ تا35 " ميليون ريال به ترتيب با سهم 13.6 و 13.0 درصد، در رتبه هاي بعدي قرار گرفته اند. در اين ماه توزيع حجم معاملات به گونه اي بوده است 60.9 درصد واحدهاي مسکوني با قيمتي کمتر از ميانگين قيمت هرمتر مربع واحد مسکوني (38.5 ميليون ريال) معامله شده است.
 
 توزيع فراواني تعداد معاملات بر حسب سطح زيربناي هر واحد مسکوني -٢
توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب سطح زيربناي هر واحد مسکوني در آبان ماه سال ١٣٩٤ نشان ميدهد، بيشترين سهم از معاملات انجام شده به واحدهاي مسکوني با زيربناي " ٦٠ تا ٧٠ " متر 15.9 درصد اختصاص داشته است.
واحدهاي داراي زيربناي " ٥٠ تا ٦٠ " و " ٧٠ تا ٨٠ " متر مربع به ترتيب با سهم15.6 و 13.6 درصدي در رتبه هاي بعدي قرار دارند. در مجموع در اين ماه، واحدهاي مسکوني با سطح زيربناي کمتر از ٨٠ متر مربع، 57.0 درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.
 
 نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

کاهش 76درصدی حجم معاملات ملکی در مردادماه

انتظار شهریور کم‌رمق در بازار اجاره

تعدیل بازار اجاره در مردادماه

مجلس از عملکرد دولت در حوزه بازار مسکن رضایت ندارد

حال و روز بازار مسکن در اصفهان

مظنه آپارتمان نوساز در تهران؟ +جدول

ملک عیر مجاز تخریب شد

رونق بازار گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن

واکنش مشترک به التهاب اجاره

خبر عجیب از سقوط قیمت مسکن در تهران

مالیات مسکن مشمول چه کسانی می‌شود؟

افزایش شاخص قیمت «اجاره بها» در استان تهران

قیمت پیشنهادی آپارتمان‌های نقلی در تهران

تابلوی جدید تقاضای مسکن

جزئیات پیشنهاد افزایش کمیسیون مشاوران املاک

هزینه خرید وام مسکن افزایش یافت

قیمت‌های شوک آور مسکن در اطراف تهران

7.8 درصد؛ کمترین افزایش قیمت اجاره مسکن در کشور

ایجاد مسیر جدید پیش فروش مسکن

واریز 10 میلیاردی کمک‌های مردمی به دفتر رهبری به حساب بنیاد مسکن

پرداخت تسهیلات نوسازی روستاهای قصرشیرین از امروز

فروش آپارتمان در تهران رکورد زد!

نرخ قطعي معاملات آپارتمان در غرب تهران +جدول

مظنه واحدهاي نوساز در تهران+ جدول قيمت

مظنه قيمت خريد آپارتمان چقدر است؟

نرخ قطعي آپارتمان در منطقه 6 تهران؟ +جدول

نرخ قطعي معاملات آپارتمان در شرق تهران؟ +جدول

زمين خام در تهران متري چند؟

رونق بازار اجاره با چاشني نوسان قيمت ها

آپارتمان سه خوابه در تهران چند؟ +جدول

نرخ جديد آپارتمان در جنوب تهران؟ +جدول

قيمت روز انواع کولر گازي و اسپيلت +جدول

قيمت انواع کاغذهاي A4-A5 +جدول

قيمت واحد مسکوني در خيابان مطهري تهران؟ +جدول

قيمت آپارتمان حوالي ميدان تجريش؟ +جدول

قيمت واحد مسکوني در نازي آباد تهران؟ +جدول

با 150ميليون کجا مي‌توان‌ خانه‌ خريد؟ +جدول

تکانه‌هايي مثبت در بخش مسکن +اينفوگرافيک

قيمت اجاره‌بها آپارتمان متراژ بالا در تهران + جدول

مقام مسئول:خريدتضميني گندم از مرز 6.6 ميليون تن گذشت

موافقت بانک مرکزي با وام جديد مسکن/قيمت افزايش نيافته است

قيمت آپارتمان در منطقه فرشته؟ +جدول

افزايش قدرت خريد وام مسکن

ابزارهاي محرک بازار مسکن

مظنه واحدهاي 70 متري در تهران؟ +جدول

مظنه آپارتمان در منطقه اميرآباد؟ +جدول

نرخ قطعي معاملات آپارتمان در غرب تهران +جدول

مشکل شهرداري‌ها به‌دليل رکود صنعت مسکن/ شهرداري به عنوان يک نهاد 100درصد عمومي، عهده دار خدمات‌رساني به مردم است

بازار ساختماني 8 ميليارد دلاري

متقاضيان مسکن مهر پرديس پيمانکاران متخلف را معرفي کنند