بازار آریا

آخرين مطالب

معرفی برخی از مدل های موجود در زمینه اکوسیستم کارآفرینی مقالات اقتصادي

معرفی برخی از مدل های موجود در زمینه اکوسیستم کارآفرینی

  بزرگنمايي:

آریا بازار - ناظراقتصاد : ادبیات توسعه کارآفرینی به سه گروه تقسیم شده است: مطالعات تاثیر فاکتورهای فردی بر موفقیت کارآفرینانه، مطالعات تاثیر فاکتورهای محیطی بر موفقیت کارآفرینانه و عملکرد کارآفرینی و در آخر مطالعات تاثیرفاکتورهای فردی و محیطی بر توسعه کارآفرینی. مقوله اکوسیستم جز سومین دسته از ادبیات موجود برای توسعه کارآفرینی می‌باشد (انتظاری ،2015). اکوسیستم‌های کارآفرینی به عنوان یک جنبه معروف برای تشریح ماندگاری یا دوام رشدِ بالای کارآفرینی در مناطق شناخته می‌شوند. اگرچه از جنبه تئوری اکوسیستم‌ها هنوز گسترش نیافتند و همین فهم ساختار و تاثیر آن بر فرایند کارآفرینی را مشکل ساخته است(اشپیگل،2015).کارآفرینی‌نقش مهمی‌ را در توسعه اقتصادی بازی می کند، اما تصمیم گیری برای کارآفرینی در محیطی ایزوله و خارج از بستر محلی یا منطقه‌ای که فرد در آن حضور دارد، انجام نمی پذیرد (اشپیگل و استام،2015) به عبارت دیگر برای درک این پدیده باید در کنار فعالیت کارآفرینانه افراد، عامل زمینه‌ای را نیز در نظر گرفت. کارآفرینی را می‌توان نتیجه تعامل این عوامل در نظر گرفت، پدیده‌ای که حاصل تعامل ویژگی‌های افراد و رویدادهای محیطیست. بستری که در این ادبیات به آن اشاره می‌گردد اشاره به یک محدوده‌ی جغرافیایی است که می‌تواند به صورت محلی، منطقه‌ای و یا حتی ملی باشد. نحوه کارکرد این دو عامل یعنی فرد و محیط، در راستای توسعه کارآفرینی بدین گونه است که افراد فرصت‌ها را در بستر محلی که زندگی و کار می‌کنند درک و شناسایی می‌نمایند و از سوی دیگر همین بستر تعیین کننده نوع کسب و کار و پیشبرنده‌ی فرصت‌های موجود می‌باشد(استام ،2015). امروزه سیاست‌گذاران و محققان اجزا و عوامل زیادی را در راستای حمایت از کسب و کارهای مخاطره آمیز، با رویکردی جامع شامل توسعه فرهنگ کارآفرینانه، دستیابی به شبکه های کاری و کسب و کار، اطلاعات و تامین مالی و همچنین دست یابی به زیرساخت های مناسب را شناسایی نمودند(ایزنبرگ،2015). این رویکرد به نام اکوسیستم‌های کارآفرینانه در سال های اخیر رشد تئوری و تجربی داشته است. به طور ویژه، ادبیات اکوسیستم‌های کارآفرینانه بر نقش بستر (اجتماعی) در محدوده بخشیدن کارآفرینی تمرکز می کند، و این تفکر با رویکردهای اخیر سیستم‌های کارآفرینی که کمک به ایجاد پلی بین رویکرد سیستم نوآوری و مطالعات کارآفرینی می کند، بسیار نزدیک و مرتبط می باشد. این رویکرد در طی چند سال گذشته مطرح شده است و هنوز تعریف مشخص و گسترده‌ای برای آن وجود ندارد. تفکر در مورد اکوسیستم‌های کارآفرینانه برآمده از ادبیات رویکردهایی چون خوشه‌های صنعتی، سیستم‌های نوآوری، سرمایه اجتماعی و شبکه‌ها می باشد. اگرچه این این رویکردها در چشم انداز مفهومی و روش خود متفاوت از یک دیگر می‌باشند ولی نظری یکسان در آنها موجود است که می گوید ویژگی‌هایی در محیط خارجی سازمان‌ها و کسب وکارهای مخاطره آمیز وجود دارد که بر رشد و رقابت پذیری آنها تاثیرگذار می‌باشد. در ادامه، پس از تعریف اکوسیستم کارآفرینی، به بررسی برخی از مدل های و چارچوب‌های مطرح موجود در این زمینه خواهیم پرداخت.
اکوسیستم کارآفرینی
والدز در مقاله‌ی خود در سال 1988 به‌عنوان یکی از نخستین محققان، اکوسیستم را این‌گونه تعریف نمود، اکوسیستم به ترکیبی از موجودات و تعامل با محیطشان که به‌عنوان یک واحد مجزا می‌باشند اطلاق می‌گردد. این ترکیب همانند انسان و دیگر موجودات تحت تأثیر محیطشان قرار می‌گیرد. مطالعات سیستماتیک محیط ها در علوم بیولوژیک جایی که اصطلاح اکولوژی اغلب برای موجودات و یا ساکنان طبیعی به کار می‌رود صورت می‌گیرد. بوم‌شناسی انسانی اخیراً در حوزه جغرافی دانان و جامعه‌شناسان که علاقه‌مند توزیع جمعیتی جامعه می‌باشند استفاده می‌گردند. اصطلاح اجتماعی بوم شناسی اساساً شامل تلاش‌های دانشمندان رفتاری به‌سوی پاسخ هایشان که دیدی کامل‌تر از تعاملات فرد در محیط فیزیکی و اجتماعی به دست آورند(والدز،1988) .
پژوهشگران نقطه نظرات گوناگونی را در باب اکوسیستم کارآفرینی بیان نمودند که اشتراکاتی را نیز باهم دارا می‌باشد، از جمله می‌توان از منحصر به فرد بودن هراکوسیستم و همچنین وجود آن در یک منطقه جغرافیایی مشخص نام ببرد. کوهن در سال 2006 تعریف اکوسیستم را از منظر اسپیلینگ، ایناسیتی و لوین اینگونه برشمرد: اکوسیستم کارآفرینانه مجموعه ای متفاوت از فعالان به هم وابسته در یک منطقه جغرافیایی که تحت تأثیر ترکیب تمام فعالان گروه و پتانسیل اقتصادی منطقه می‌باشد را نشان می دهد. اکوسیستم‌ها مجموعه‌ای از اجزا به هم وابسته ودر تعامل باهم می باشند که در پی خلق کسب وکارهای مخاطره آمیز در طول زمان می باشند. کوهن اکوسیستم را به‌عنوان گروهی از فعالان به هم وابسته در یک منطقه جغرافیایی محلی که به توسعه پایدار با حمایت و تسهیل کسب‌وکارهای مخاطره‌آمیز پایدار تعهد دارند تعریف کرده است(کوهن،2006).
مدل های اکوسیستم کارآفرینی
در این بخش به معرفی برخی از مدل‌های ارائه شده در زمینه اکوسیستم کارآفرینی معرفی می گردد:
• الگوی کارافرینانه والدز
این مدل‌ها از نظر مولفه‌ها، سازه‌ها و متغیرها مورد بررسی قرار گرفته اند. اولین مدل مربوط به تحقیق والدز (1988) می باشد که برای نخستین بار رویکرد اکوسیستم‌های کارآفرینانه را معرفی نمود. تئوری‌ای که والدز در این چارچوب بر آن تاکید نمود شامل تعامل بین شاخص‌های محیط اقتصادی و تصمیم کارآفرینانه می باشد. به طور ویژه چه اجزایی در محیط اقتصادی می‌توانند محرک پاسخ کارآفرینانه برای آنانی که می‌توانند کارآفرین باشند وجود دارد. دسته‌بندی با متغیرهایی شامل پنج عامل که به طور گسترده‍‌ای نماینده‌ی محیط اقتصادی می باشد، تعیین گردید. والدز نتیجه چنین‌رویکردی را در یک منطقه جغرافیایی، ایجاد کسب و کار جدید می‌دانست. در واقع او متغیر وابسته چارچوب خود را ایجاد کسب و کارهای مخاطره آمیز در یک محدوده جغرافیایی بیان می-کند(انتظاری،2015).
اکوسیستم کارآفرینی شکل1: چارچوب اکوسیستم کارآفرینانه والدز
• مدل فوگل و نیاوالی
این مدل نشان دهنده عوامل موثر در محیط نهادی بر ایجاد کسب و کارهای جدید و نوآور در یک منطقه می‌باشد. چارچوبی که ایشان ارائه دادند شامل پنج بعد از محیط کارآفرینانه می‌باشد که در آن ابعاد محیطی با فرایند ایجاد کسب وکارهای مخاطره آمیز در ارتباط می‌باشند. تاکید ویژه در این چارچوب بر نقش وضعیت محیطی بر توسعه فرصت‌ها و افزایش تمایل و قابلیت افراد به کارآفرینی می‌باشد. این چارچوب دارای پنج بُعد می باشد که این ابعاد شامل سیاست‌های دولت و رویه‌ها، وضعیت سیاسی- اقتصادی، مهارت‌های کسب و کار و کارآفرینی، مساعدت های مالی و غیر مالی می‌باشند. همچنین این ابعاد در مدلی که مهیا کننده مبنایی برای سیاست گذاری توسعه کارآفرینی می‌باشد، در کنار اجزای فرایند ایجاد یک کسب و کار مخاطره آمیز به کار گرفته شده اند. در این مدل اهمیت هر یک از ابعاد در راستای ایجاد محیطِ مساعد برای توسعه کارآفرینی نشان داده شده است(فوگل،نیاوالی،1994).
• الگوی اشپیگل (2015)
اشپیگل ویژگی های یک اکوسیستم را در سه بخش با خصیصه مجزایِ فرهنگی ، اجتماعی و مادی می‌دید. هریک از این خصیصه ها دارای زیر خصیصه هایی می‌باشند و این زیر خصیصه ها برای هر اکوسیستم در برابر اکوسیستم دیگر منحصر است.این خصیصه‌ها برای کارآفرینان مزایا و منابع تولید می‌کنند و روابط بین این خصیصه ها اکوسیستم زنده نگه می‌دارد و سبب بازتولید آن می‌گردد. این موارد در کانادا ودر واترلو و کالگری به‌صورت موردی مطالعه گردید.
اکوسیستم کارآفرینی شکل 3: چارچوب اکوسیستم کارآفرینانه (اشپیگل 2015)
• الگوی فلد(2012)
طبق نظرات بیان شده توسط فلد، اکوسیستم در تمایز با دیگر رویکردهای اقتصادی،کارآفرینی را به عنوان نتیجه سیستم نمی‌بیند، بلکه به کارآفرین و اهمیت آن در نگه داری و حفط اکوسیستم بیشترتاکید می‌نماید. به نظر او به طور طبیعی کارآفرینان قلب یک اکوسیستم کارآفرینی موفق در نطر گرفته شده اند و اکوسیستم های موفق دارای ویژگی هایی خاص است. بعد از نقش کلیدی خود کارآفرینان (در هدایت توسعه اکوسیستم و همچنین نقش مرشد یا ناصح ) خصیصه فلد در سال 2012 بر تعامل بین بازیگران در اکوسیستم (با شبکه بسیار حجیم، تعداد رخدادهای مرتبط و همکاری شرکت های بزرگ با استارت آپ های محلی) و دستیابی انواع منابع مرتبط (هوش، خدمات، سرمایه)، با فعال کردن نقش دولت در پس زمینه تأکید می نماید.
اکوسیستم کارآفرینی شکل4: الگوی اکوسیستم کارآفرینی فلد(2012)
اجزاء ستون‌های اکوسیستم‌ کارآفرینی فلد نیز در جدول شماره(1) قابل ملاحظه است.
جدول1: اجزاء ستون‌های اکوسیستم کارآفرینی

اجزاء ستون­‌های اکوسیستم کارآفرینی
بازارهای قابل دسترسی
– بازار داخلی – شرکت های بزرگ بعنوان مشتریان
– بازار داخلی – شرکت­های متوسط/کوچک بعنوان مشتریان
– بازار داخلی – دولت­ها بعنوان مشتریان
– بازار خارجی – شرکت های بزرگ بعنوان مشتریان
– بازار خارجی – دولت ها بعنوان مشتریان
سرمایه انسانی/ نیروی کار
-استعداد مدیریت
– استعداد تخصصی
– تجربه شرکت کارآفرینی
– دسترسی به منبع خارجی
– دسترسی به نیروی کار مهاجر
سرمایه­گذاری و سرمایه
– دوستان و خانواده
سرمایه گذاران خیّر
– برابری خصوصی
سرمایه مشترک
– دسترسی به وام
سیستم حمایتی
– مربیان/ مشاوران
– خدمات حرفه ای
– تسریع کننده­‌ها/ رشددهنده‌­ها
شبکه همکاران کارآفرین
چهارچوب و زیرساختار قانونی
– سهولت شروع یک کسب و کار
– انگیزه های مالیاتی
– سیاست های قوانین دوستدار کسب و کار
– دسترسی به زیر ساختارهای پایه(مثل آب و برق)
– دسترسی به مخابرات و ارتباطات
– دسترسی به حمل و نقل
آموزش و تعلیم
-­نیروی­کاردردسترس­دارای­آموزش ­پیش ­از تحصیلات­ دانشگاهی
– نیروی کار در دسترس دارای آموزش دانشگاهی
– تعلیمات ویژه کارآفرینی
دانشگاه های اصلی بعنوان کاتالیزورهای عمده
– دانشگاه­ها، فرهنگ احترام را برای کارآفرینان توسعه می‌­دهند
– دانشگاه­ها، نقش کلیدی در شکل دهی ایده برای شرکت های نو بازی می کنند
– دانشگاه­‌ها، نقش کلیدی در ارائه افراد فارغ التحصیل به شرکت‌های جدید بازی می‌کنند
-حمایت فرهنگی
– تحمل خطر و شکست
– رجحان الگوی کار آزاد
– مدل ها/ افراد موفق
– فرهنگ تحقیق
– تصویر مثبت از کارآفرینی – تسریع نوآوری
• الگوی مجمع جهانی اقتصاد (2013)
این مجمع گزارشی رادر سال 2013میلادی با بررسی شهرهای مختلف در جهان و اکوسیستم کارآفرینی در آن‌ها ارائه نمود. این گزارش رویکرد اکوسیستم کارآفرینانه را اغلب معطوف به استارت آپ ها با رشد بالا می داند ، ادعای آن برآنست که این نوع از کارآفرینی منبع مهمی از نوآوری، رشد بهره وری و اشتغال می‌باشد .قطب های یک اکوسیستم موفق از نظر این مجمع همپوشانی فراوانی با اجزای اکوسیستم کارآفرینی آیزنبرگ دارد. این قطب ها بر فاکتورها (منابع) کلیدی موجود همانند نیروی انسانی ، مالی و خدمات، رسمی یا اداری (چارچوب تنظیمی و دولتی) و نهادهای غیر رسمی (حمایت فرهنگی) فعال سازی کارآفرینی و در نهایت دستیابی به مشتریان بازارهای محلی و خارجی تمرکز دارد.
منابع
Caniëls, M. C., & van den Bosch, H. (2011). The role of Higher Education Institutions in building regional innovation systems. Papers in Regional Science, 90(2), 271-286.
Ceccagnoli, M., Forman, C., Huang, P., & Wu, D. (2011). Co-creation of value in a platform ecosystem: The case of enterprise software. MIS Quarterly.
Entezari, y. (2015). Bulding knowladge-base entrepreneurship ecosystem:case study iran. world conference on technology,innovation & entrepreneurship. scinece direct.
Gawer, A., & Cusumano, M. (2002). Platform leadership: How Intel, Microsoft, and Cisco drive industry innovation. Boston: Harvard Business School Press, 29-30.
Gynawali, D., & Fogel, D. (1994). Environments for Entrepreneurship Development: Key Dimensions and Research Implications. Entrepreneurship Theory & Practice, 18.
Holienka, M. (2015). Entrepreneurial Environment in Slovakia: Multi-Perspective Comparison with Innovation-Driven Economies. Business Economics and Management (pp. 437-444). Antalya: Elsevier.
Mason, C., & Brown, R. (2014). Entrepreneurial ecosystems and growth oriented entrepreneurship. Paris: Final Report to OECD.
Nambisan, S., & Baron, R. (2013). Entrepreneurship in Innovation Ecosystems: Entrepreneurs’ Self‐Regulatory Processes and Their Implications for New Venture Success. Entrepreneurship Theory and Practice, 37(5), 1071-1097.
Oh, D., Phillips, F., Park, S., & Lee, E. (2016). Innovation ecosystems: A critical examination. Technovation, 54, 1-6.
نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

مقایسه تولید ناخالص داخلی استان‌های ایران با کشورهای جهان

بررسی تحلیلی 500 شرکت فناوری با رشد سریع: حوزه EMEA

نقدی بر رویکرد تحقیق و توسعه در ایران

بررسی اعمال تحریم‌ علیه اقتصاد ایران | ابعاد و دلایل اقتصادی

ضرورت تغییر دیپلماسی گازی ایران

مقابله با جنگ اقتصادی

نظام ایده‌آل بانکداری اسلامی

روند سرمایه‌گذاری خطرپذیر تا فصل سوم 2018

بازار آتی ارز ؛ ثبات‌ساز یا نوسان‌ساز؟

اقتصاد ایران پس از نیمه آبان

چرا ترامپ تصمیم گرفت در برابر ایران کوتاه بیاید؟

خروج تولید از کانال دلار

چرا ایران دچار ابرتورم نمی‌شود؟

چگونه هیات مدیره بهتری داشته باشیم؟

مقایسه تولید ناخالص داخلی استان‌های ایران با کشورهای جهان

الزامات توسعه کارآفرینی روستایی در کشور

بررسی تحلیلی 500 شرکت فناوری با رشد سریع: حوزه EMEA

تغییرات شاخص رقابت‌پذیری جهانی در سال 2018

چشم‌انداز 2050 : دستور کار جدید برای کسب‌وکارها (سناریو خوش‌بینانه)

پیمان پولی اروپا و ایران

ارتباط بین نرخ ارز و توسعه صادرات

چالش‌های موفقیت استارت‌آپ‌ها در ایران

معنای نفت 100 دلاری برای اقتصاد جهان

چگونه هیات مدیره بهتری داشته باشیم؟

وضعیت اشتغال و تولید ایران در بخش کشاورزی

الزامات توسعه کارآفرینی روستایی در کشور

یک جهیزیه ایرانی چقدر هزینه دارد؟

نقطه حمایتی در بازار دلار

20 پرسش ارزی

بیماری هلندی به زبان ساده

تغییرات شاخص رقابت‌پذیری جهانی در سال 2018

تبیین رشد اقتصادی با توجه به منحنی رن (Rahn curve)

چشم‌انداز 2050 : دستور کار جدید برای کسب‌وکارها (سناریو خوش‌بینانه)

کارزار «نهادگرایی» و «بازار آزاد» در اقتصاد ایران ادامه دارد / جنگ اقتصاددانان

مولفه پنهان تورم

نمره ایران در شاخص سرمایه انسانی

جایگاه ایران در اقتصاد دانش‌بنیان جهانی

پرش بهاری درآمد نفتی

استراتژی مناسب برای توسعه کسب‌ و کارهای جدید-4

فرایند توسعه از نگاه فوکویاما

سطح پیچیدگی کالاهای تولیدی در کشورها

وضعیت اشتغال و تولید ایران در بخش کشاورزی

پیمان پولی دو یا چندجانبه، رهیافتی مناسب برای مقابله با تحریم‌های اقتصادی

سرپیچی از آرای دیوان لاهه به ندرت اتفاق افتاده است

١٠ چیزی که همه باید در مورد علم اقتصاد بدانند؟!

اندک‌های حیاتی و بسیار‌های کم اهمیت

تبیین رشد اقتصادی با توجه به منحنی رن (Rahn curve)

مثلث ایران، ترکیه و روسیه علیه تحریم‌ها

حکایت التهاب ماندگار بازار نفت

برندهای شکست‌خورده ایرانی