بازار آریا

آخرين مطالب

نسبت به تير 93

کاهش 7درصدي قيمت سکه در تير94 تحليل آريا بازار

کاهش 7درصدي قيمت سکه در تير94

  بزرگنمايي:

آريا بازار- همچنين نرخ سکه در اين دوره با کاهش 7درصدي مواجه شده است.
از سوي ديگر آمار معاملات بورس نشان مي‌دهد که شـاخص‌هـاي تعـداد و ارزش سـهام معاملـه شـده در تيرماه 94 نسبت به تيرماه 93 به ترتيــب 69.8درصــد و 22.5درصــد افــزايش داشــته است.
همچنين شاخص دستمزد کارگران ساختماني نيز 13.8درصد در تير94نسبت به تيرماه 93 افزايش يافته است.
متوسط قيمت فروش يک دلار امريکا و يک يورو در بازار آزاد شهر تهـران در تيرماه 1394 بــه ترتيــب 32820 ريــال و 36598 ريــال بــود کــه نســبت بــه مــاه قبــل بــه ترتيــب يک درصــد و 1.2درصد کاهش و در مقايسه با ماه مشابه سال 1393 دلار 4.5درصد افزايش و يورو 14.7درصد کاهش داشته است.
در 4ماه اول سال 1394 متوسط قيمت فروش يک دلارامريکا و يـک يـورو در بـازار آزاد شهر تهران به ترتيب 33159ريال و 36774ريال بود که نسـبت بـه دوره مشـابه سـال قبـل دلار 3.5درصد افزايش و يورو 16.4درصد کاهش داشته است.

کاهش 7درصدي قيمت سکه در يک سال
در تيرماه 1394 متوسط قيمت فروش يک سکه تمام بهار آزادي در بازار آزاد شهر تهران با طرح‌قديم به 8900488ريال حدود 890هزار تومان و با طرح جديد به 8922358ريال حدود 892هزار تومان رسيد که در مقايسه با ماه قبل به ترتيـب 3.4درصــد و 3.3درصــد و نســبت بــه مــاه مشــابه ســال 1393بــه ترتيــب 7.1 و7.2درصد کــاهش نشان مي‌دهد.
در4ماه اول سال 1394 متوسط قيمت فروش يک سکه تمام بهـار آزادي در بـازار آزاد شـهر تهران با طرح قديم 9277715ريال و با طرح جديد 9296365ريال بود که نسبت بـه دوره مشـابه سـال 1393 به ترتيب 4.5و 4.6درصد کاهش يافته است.

افزايش 70درصدي تعداد سهام معامله شده
در تيـــرمـــاه 1394 حـــدود 19.5ميليـــارد ســـهم بـــه ارزش 38.5هـــزار ميليـــارد ريـــال در بورس اوراق بهادار تهران معامله شد. در اين مـاه شـاخص‌هـاي تعـداد و ارزش سـهام معاملـه شـده به ترتيب به اعداد 319.3 و 204.1 رسيد که در مقايسه با ماه قبل به ترتيب 109.5درصد و 110.8درصـد و نســبت بــه مــاه مشــابه ســال 1393بــه ترتيــب 69.8درصــد يعني حدود 70درصد و 22.5درصــد افــزايش داشــته اســت.

افزايش 28درصدي تعداد معاملات
در 4ماه اول سال 1394 بالغ بر 68ميليارد سهم بـه ارزش 128.4هـزار ميليـارد ريـال در بورس اوراق بهادار تهران معامله شد. در اين دوره متوسط شاخص‌هاي تعداد و ارزش سهام معامله شـده به ترتيب به اعداد 278.8 و 170.1 رسيد که نسبت به دوره مشابه سـال 1393 از نظـر تعـداد 28.1درصـد افزايش و از لحاظ ارزش 52.3درصد کاهش نشان مي‌دهد.

شاخص بهاي مصرفي
شاخص بهاي کالاها وخدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در تيرماه 1394 به عـدد 224.7 رسيد که در مقايسه با ماه قبل 0.4درصد کاهش و نسبت به ماه مشـابه سـال قبـل 14.2درصد افزايش يافته است.

شاخص بهاي توليد‌کننده
شاخص بهاي توليد‌کننده در ايران در تيرماه 1394 به عدد 214.3 رسيد که نسـبت بـه ماه قبل 0.2درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 5.7 درصد افزايش يافته است.

آمار چک برگشتي بعد از اجراي چکاوک
اخذ آمار اسناد مبادله شده و برگشت داده شده از دي ماه 1393 بـه دليـل اجرايـي شـدن طـرح چکـاوک (سامانه انتقال تصوير چک) در کل کشور از طريق اتاق پاياپاي تهران امکان‌پذير نبـوده و لـذا آمـار مربوطـه در ايـن گزارش ارائه نشده است.
ضمنا پس از نهايي شدن عمليات به کـارگيري سـامانه چکـاوک گـزارش جـامعي از اسـناد مبادلـه شـده و برگشت داده شده در سطح کشور به صورت مستقل منتشر خواهد شد.
کاهش شاخص بهاي کالاي صادراتي
شاخص بهاي کالاهاي صادراتي در ايران در تيرمـاه 1394 بـه عـدد 227.6 رسـيد کـه نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 3.5و 15.8درصد کاهش يافتـه اسـت.
شاخص بهاي کالاها وخدمات مصرفي براي استان تهران در تيـرمـاه 1394 بـه عـدد 210.9 رسيد که نسبت به ماه قبل 0.1درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سـال قبـل 13.4درصـد افزايش يافته است.
متوسط شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در 4مـاه اول سال 1394 به عدد 222.9 بالغ شد که در مقايسه با دوره مشابه سال 1393 معادل 15.8درصد افزايش نشان مي‌دهد.
متوسط شاخص بهاي توليدکننده در ايران در 4ماه اول سـال 1394 بـه عـدد 212.3 بالغ شد که نسبت به دوره مشابه سال قبل 7درصد افزايش نشان مي‌دهد.
متوسـط شـاخص بهـاي کالاهـاي صـادراتي در ايـران در 4مـاه اول سـال 1394 به عدد 238.8 بالغ شد که نسبت به دوره مشابه سال قبل 14.7درصد کاهش نشان مي‌دهد.
متوسط شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي براي استان تهـران در 4مـاه اول سـال 1394 به عدد 2090 بالغ شد که نسبت به دوره مشابه سال قبل 14.9درصد افـزايش نشـان مي‌دهد.

افزايش 13 درصدي شاخص دستمزد
شاخص دستمزد کارگران ساختماني در تيرماه 1394 به عدد 243.5 رسيد که در مقايسه بـا ماه قبل و ماه مشابه سال 1393 به ترتيب 0.7درصد و 13.8درصد افزايش داشته اسـت. در ايـن ماه شاخص‌هاي دستمزد بنا وکارگر ساده ساختماني به ترتيب به اعداد 222.9 و 241.8 رسـيد کـه نسبت به ماه قبل بـه ترتيـب 1.1درصـد و 0.7درصـد و در مقايسـه بـا مـاه مشـابه سـال 1393 به ترتيب 10.3درصد و 8.4درصد افزايش داشته است.
متوسط شاخص دستمزد کارگران ساختماني در چهارماه اول سال 1394 بـه عـدد 240 رسيد که درمقايسه با سال قبل 15.5درصد افزايش نشان مي‌دهد. در چهارمـاه اول سـال 1394متوسط شاخص‌هاي دستمزد بنا و کارگر ساده ساختماني به ترتيب به اعـداد 219.6 و 238.7 بـالغ شد که نسـبت بـه دوره مشـابه سـال 1393 بـه ترتيـب 11.9درصـد و 10.3درصـد افـزايش داشته است.
اقلام شاخص دستمزد کارگران ساختماني شامل مزد بناي سفتکار، کارگرساده ساختماني، اجرت نقاش، اجرت آسفالت‌کار بام، اجرت مقني، اجرت سيمان‌کار، اجرت کاشي‌کار و اجرت گچ‌کار است.

فروش سفته و برات
در تيرماه 1394 بالغ بر 134ميليارد ريال سفته و برات در شهر تهران فروخته شد کـه در مقايسه با ماه قبل و ماه مشابه سال 1393به ترتيـب 1.7درصـد و 0.2درصـد کـاهش يافتـه اسـت. در چهارماه اول سال 1394 بالغ بر 444.5ميليارد ريـال سـفته و بـرات در شـهر تهـران فروخته شد که در مقايسه با دوره مشابه سال 1393 معادل 17.7درصد افزايش نشـان مي‌دهد.طبق آمار شعبه واخواست دادگستري استان تهران در تيرماه 1394بـالغ بـر 0.7هـزار بـرگ سفته و برات به مبلغي معادل 90.5ميليارد ريال در شـهر تهـران واخواسـت شد. در ايـن مـاه شاخص‌هاي تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شـده بـه ترتيـب بـه اعـداد 47.1 و 25.7 رسـيد که در مقايسه با ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتيب 13.8درصد و 1.6درصد افزايش و نسبت بـه ماه مشابه سال 1393 به ترتيب 79.7درصد و 86.4درصد کاهش داشته است.
شاخص متوسط مبلغ يک برگ سفته و برات واخواست شده در تيـرمـاه 1394 بـه عـدد 54.7 رسيد. عدد شاخص مذکور در تيرماه 1393 معادل 81.1 بوده است. در چهارماه اول سال 1394 حدود 3هزار برگ سفته و برات به مبلغـي معـادل 556.1ميليــارد ريــال در شــهر تهــران واخواســت شد. در ايــن دوره متوســط شــاخص‌هــاي تعــداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتيب به اعداد 48.3 و 39.6 رسيد که نسبت بـه دوره مشـابه سال قبل به ترتيب 68.1درصد و 63.6درصد کاهش نشان مي‌دهد. شاخص متوسط مبلغ يک برگ سفته و برات واخواست شده در چهارماه اول سال 1394 به عدد 90.9 رسيد. عدد شاخص مذکور در چهارمـاه اول سـال 1393 معـادل 59.7 بـوده اسـت.

نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

افزایش شکاف تورمی دهک‌های اول و دهم

شکاف نرخ تورم استان‌ها افزایش یافت

برندگان اصلی نظام یارانه‌ای چه قشری از جامعه هستند؟

خطای ذهنی ترامپ در تحلیل نفت

پاتک شرکای راهبردی به تحریم‌ها

ارزهای دیجیتالی در کدام کشورها محبوبیت بیش‌تری دارد؟

کدام احزاب آمریکا موافق جنگ با ایران هستند؟

10 درصد جنجالی حقوق!

صاحبان بنگاه‌های خرد و متوسط بخوانند!

تغییر ساعت‌کاری ادارات مُسکن موقت

آسیب‌های پنهان شکسته‌شدن حریم خصوصی کودکان

افسوس! خاکی که سالانه یک درصد بیابان می‌شود

مسکن سیل زدگان در تله بروکراسی بانکی

مشتریان پایان نامه از تهران تا پاریس

کارنامه رشد اقتصادی ایران در سال‌1397

سرنوشت ایران در اوپک

14 هزار کودک زباله‌گرد به دنبال طلای سیاه!

کاسبان سفره کارگران

بودجه منهای نفت

شکست حمایت روانی بازار ارز

ضرر دفاتر املاک از گرانی مسکن!

واگذاری شرکت‌های دولتی؛ شاید وقتی دیگر!

منتظر یک جنگ تمام‌عیار باشید، خطرناک‌تر از جنگ سرد!

ونزوئلا،ثروتمندترین کشور امریکای جنوبی چگونه به خاک سیاه نشست؟

نرخ اجاره مسکن در مدار گرانی

طرحی برای به‌رسمیت‌شناختن فساد

افزایش بیکاری در بزرگترین اقتصاد اروپا

ماجرای گروگان‌گیری در صنعت خودرو چیست؟

رمزگشایی از 30 میلیارد دلاری که برنگشت

8 مانع کسب و کار از نظر فعالان اقتصادی در بخش تولید

دست‌های پنهان برای حفظ کارچاق‌کن‌ها

جایگاه وزیر اقتصاد در چالشهای شدید اقتصادی کجاست؟

سه سناریو از تورم 98

تداوم سقوط آزاد قیمت خودرو/ خودرویی که 135 میلیون تومان ارزان‌ شد

"نه" به دلار!

منشاء تورم اخیر کجاست؟

ایراد بودجه کجاست؟

گرانی های نجومی زیر سر محتکران

‌نسخه‌پیچی غلط برای مسکن

ساخت مسکن متری چند تمام می‌شود؟

بحران کاغذ و منطق اقتصاد

توقف مقطعی موج گرانی در بازار مسکن

تحلیل روند نرخ ارز در هفته سوم اردیبهشت 98

دلار به نرخ واقعی برمی‌گردد؟

بازار مسکن چگونه به تعادل می‌رسد؟

تحلیل بازار نفت در هفته دوم اردیبهشت 98

تحلیل بازار طلا در هفته دوم اردیبهشت 98

تحلیل روند نرخ ارز در هفته دوم اردیبهشت 98

تحلیل بازار بورس در هفته دوم اردیبهشت 98

شرایط ویژه برای رفقا!