بازار آریا

آخرين مطالب

آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد

تصویر تورم تجاری در بهار

  بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای اقتصاد : آمارهای مرکز آمار ایران در بهار سال جاری نشان می‌دهد که تورم ریالی کالاهای صادراتی و وارداتی، در بهار سال جاری نسبت به فصل زمستان سال قبل روند نزولی را ثبت کرده است. بر اساس آمارهای منتشر شده تورم نقطه به نقطه ریالی کالاهای صادراتی در بهار 95 درصد بوده که نسبت به زمستان افت 8/ 7 واحد درصدی را ثبت کرده است. همچنین تورم فصلی در بهار نیز 6/ 13 درصد بوده که نسبت به زمستان به میزان 5/ 10 واحد درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر آمارهای تورم وارداتی بر حسب ریال نیز در بهار نشان می‌دهد که نرخ تورم فصلی 6/ 34 درصد بوده که نسبت به زمستان کاهش 3/ 5 واحد درصدی را ثبت کرده است. همچنین تورم نقطه به نقطه نیز در بهار به رقم 183 درصد رسیده که نسبت به زمستان سال قبل افت 3/ 20 واحد درصدی را ثبت کرده است. البته نکته قابل توجه این است که تورم نقطه به نقطه دلاری واردات روند صعودی را داشته، اما این روند در بخش صادراتی نزولی بوده است. «دنیای اقتصاد» در این گزارش به بررسی دو گزارش مرکز آمار ایران در بهار سال جاری می‌پردازد.
افت تورم فصلی صادرات
مرکز آمار ایران گزارش شاخص بهای صادراتی و وارداتی را در بهار سال جاری منتشر کرد. در این گزارش شاخص صادراتی و شاخص وارداتی به تفکیک شاخص دلاری و ریالی محاسبه شده است. در طرح شاخص قیمت کالاهای صادراتی از کلیه کدهای تعرفه صادراتی کشور در سال 1390 (سال پایه) استفاده می‌شود. روش جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از آمارهای ثبتی گمرک و طبقه‌بندی مورد استفاده سیستم طبقه‌بندی هماهنگ شده توصیف و کدگزاری است. نتایج حاصل از این طرح در سطح کل کشور و برای 20 گروه اصلی طبقه‌بندی HS قابل انتشار است و به تفکیک دلاری و ریالی محاسبه و منتشر می‌شود. به نظر می‌رسد که در محاسبه ریالی، یک نرخ ارز مبنای محاسبه قرار می‌گیرد، بنابراین تغییرات قیمت دلار در شاخص ریالی نیز منظور می‌شود.
رشد شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌های ریالی در بهار سال جاری نسبت به زمستان سال قبل معادل با 6/ 13 درصد بوده است. این رقم در زمستان معادل با 24 درصد گزارش شده بود و نشان می‌دهد که 5/ 10 واحد درصد از تورم فصلی صادراتی کاهش یافته است. نکته قابل توجه این موضوع است که تورم فصلی مبتنی بر داده‌های دلاری در فصل بهار تنها 1/ 0 درصد بوده، که این رقم نیز در زمستان 7/ 0 درصد گزارش شده بود. بنابراین آمارها نشان می‌دهد که از سطح تورم فصلی کالاهای صادراتی کاسته شده است.
کاهش تورم صادراتی نقطه به نقطه
آمارهای گزارش شاخص بهای کالاهای صادراتی در بهار سال 1398 نشان می‌دهد که تورم نقطه به نقطه ریالی معادل با 1/ 95 درصد بوده است. این رقم در زمستان سال قبل به میزان 103 درصد گزارش شده بود و نشان می‌دهد نسبت به زمستان این متغیر کاهش یافته است. محاسبه شاخص بهای صادراتی بر حسب، ریالی تغییرات قیمت تورم را نیز منعکس می‌کند و از این حیث شاید تغییر قیمت دلاری روند مناسب‌تری از قیمت‌های جهانی کالاهای صادراتی ارائه می‌کند. بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه دلاری فصل بهار معادل با 7/ 12 درصد بوده که این رقم در فصل زمستان در سطح 9/ 23 درصد گزارش شده بود. بنابراین تورم نقطه به نقطه دلاری نیز در فصل بهار نسبت به زمستان روند نزولی را ثبت کرده است.
این موضوع در حقیقت نشان می‌دهد که تورم کالاهای صادراتی کشور چه از نظر ریالی و چه از نظردلاری در فصل بهار کمتر از زمستان بوده است. تورم نقطه به نقطه تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده در یک فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل را در نظر می‌گیرد. سومین متغیر نیز تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای صادراتی است که بر اساس داده‌های ریالی و دلاری منتشر شده است. بر این اساس تورم میانگین ریالی در بهار سال جاری به رقم 4/ 78 درصد رسیده که این رقم نسبت به زمستان افت 3/ 17 واحد درصدی را ثبت کرده است. از سوی دیگر آمارها نشان می‌دهد که تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌های دلاری در چهار فصل مبتنی بر داده‌های دلاری در چهار فصل منتهی به فصل بهار 1398 معادل با 3/ 19 درصد بوده است که در مقایسه با تورم سالانه زمستان 1397 به میزان 3/ 0 درصد کاهش داشته است. با توجه به این موضوع در نتیجه می‌توان دریافت که هر سه متغیر تورم فصلی، نقطه به نقطه و میانگین در بهار نسبت به زمستان کاهشی بوده است.
تورم کالاهای منتخب صادراتی
در گزارش شاخص بهای صادراتی تورم فصلی و نقطه به نقطه 21 کالا نیز در فصل بهار به تصویر کشیده شده است. بر اساس آمارهای این گزارش، تورم نقطه به نقطه ریالی کالا و مصنوعات 214 درصد بوده و بیشترین مقدار را ثبت کرده است. همچنین بیشترین تورم فصلی نیز برای کالاها و مصنوعات گوناگون بوده که به میزان 6/ 33 درصد ثبت شده است. در این گزارش محصولات معدنی با ضریب اهمیت 30 درصدی مهم ترین گروه محسوب می‌شوند که دارای تورم فصلی 7/ 13 درصدی در بهار بودند. همچنین تورم نقطه به نقطه این گروه معادل با 75 درصد گزارش شده است.
تورم وارداتی در فصل بهار
یکی دیگر از شاخص‌های مورد بررسی مرکز آمار ایران، شاخص کالاهای وارداتی است که یکی از عوامل تعیین‌کننده رابطه مبادله است و تغییرات آنها از اهمیت بالایی برخوردار است. در طرح شاخص قیمت کالاهای وارداتی از کلیه کدهای تعرفه وارداتی کشور در سال 1390 استفاده می‌شود. روش جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از آمارهای ثبتی مورد استفاده قرار گرفته و به تفکیک آمارهای دلاری و ریالی محاسبه می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تورم فصلی شاخص وارداتی مبتنی بر ریال، در فصل بهار معادل با 6/ 34 درصد بوده که نسبت به فصل قبل کاهش 3/ 5 واحد درصدی را ثبت کرده است. همچنین تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های دلاری نیز در فصل بهار نسبت به فصل قبل 5/ 10 درصد افزایش داشته که در مقایسه با تورم فصلی زمستان 1397 حدود 9/ 1 واحد درصد کاهش داشته است. بنابراین هم از لحاظ دلاری و هم از لحاظ ریالی، از شدت تورم فصلی کاسته شده است.
دو مسیر متفاوت در تورم نقطه‌ای
روند تورم نقطه به نقطه در بخش تورم وارداتی از لحاظ ریالی و دلاری متفاوت است. آمارهای تورم نقطه به نقطه ریالی شاخص واردات نیز نشان می‌دهد که این رقم در بهار به 183 درصد رسیده و کاهش 3/ 20 واحد درصدی را نسبت به زمستان ثبت کرده است. همچنین تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های دلاری در فصل بهار 1398 نسبت به فصل مشابه سال قبل 8/ 38 درصد بوده که البته این رقم نسبت به زمستان افزایش 4/ 5 واحد درصدی را ثبت کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های ریالی در چهار فصل منتهی به بهار سال‌جاری معادل 150 درصد بوده که این رقم در مقایسه با تورم سالانه زمستان 1397 افزایش 38 واحد درصدی را ثبت کرده است. بر اساس این گزارش تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های دلاری در 4 فصل منتهی به بهار 1398 برابر با 1/ 25 درصد بوده است که در مقایسه با تورم سالانه زمستان حدود2/ 9 واحد درصد افزایش داشته است.
بنابراین بر عکس مسیر تورم صادراتی، تورم وارداتی در بخش میانگین روند صعودی را در پیش دارد و نشان می‌دهد که هزینه‌های واردات همچنان افزایشی است. در بین کالاهای وارداتی کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه در بخش ریالی مربوط به گروه حیوانات زنده و محصولات حیوانی است که به سطح منفی 2/ 1 درصد رسیده است. همچنین بیشترین نرخ مربوط به گروه ماشین‌آلات و وسایل مکانیکی است که این رقم در گزارش مرکز آمار ایران به سطح 281 درصد رسیده است. در بخش نرخ تورم فصلی ریالی نیز گروه حیوانات زنده و محصولات حیوانی منفی 1/ 0 درصد و بیشترین نرخ مربوط به گروه آلات و دستگاه‌های اپتیک، عکاسی و سینماتوگرافی 2/ 44 درصد است.


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

قیمت خودرو‌های پر فروش در 31 شهریور 98

مافیای خودرو در خانه ملت!

انتقاد نماینده مشهد از بودجه شرکت نفت

کاهش سی هزار میلیاردی ارزش سهام سهامداران خرد بازار پایه

بورس به کانال 300 هزار واحد برگشت

تحریم جدید بانک مرکزی بر واردات غذا و دارو تاثیری ندارد

سامانه ثبت دارایی مقامات رونمایی شد

درخواست بازاریان برای برخورد با متخلفان از قانون قاچاق

10معضل ماه مدرسه در سال جاری

6 ترفند برای حرفه‌ای شدن در کروم

چگونه یک کیف مناسب بخریم؟

ایران چقدر در جنگ تحمیلی خسارت دید؟

آتش‌سوزی، راه‌اندازی بازار متشکل ارز را به تاخیر نمی‌اندازد

سفر به پوکت تایلند چقدر آب می‌خورد؟

روحانی فردا به نیویورک سفر می‌کند

شفاف‌سازی صورت‌های مالی بانک‌ها/ مجلس آماده تدوین قوانین

رویارویی پلیس با جلیقه زردها در فرانسه +فیلم

با کمبود تایر سنگین در کشور روبرو نیستیم/ دیگر امکان عرضه تایر با قیمت آزاد وجود ندارد

عدم استفاده پزشکان از کارتخوان از ابتدای مهرماه جرم است

شرط بخشودگی جرائم مالیات اعلام شد

ثبت نام کارتخوان پزشکان به 24 درصد رسید

راه اندازی سامانه ثبت اموال و دارایی های مسئولان

کودکانی که قید تحصیل را زده‌اند!

محدودیت سرمایه‌گذاری بانک‌ها در اوراق بهادار دولتی لغو شد

موافقت شورا با مجوز انجام هزینه شهرداری برای مشارکت در مراسم اربعین

نمایشگاه هفته دفاع مقدس در کاراکاس

بلایای طبیعی در آمریکا باعث ترس شرکت‌های بیمه شد

ماه مهر و داستان دنباله‌دار ترافیک تهران

نتیجه نهایی کاردانی علمی‌کاربردی اعلام شد

مظنه انواع لامپ‌های LED COB در بازار؟ +جدول

قیمت آپارتمان در شمال تهران +جدول

افزایش ربات‌ها به نیروی کار لطمه می‌زند؟

حذف گام به گام یارانه پردرآمدها/ اسم 200هزار خانوار در گام اول خط می‌خورد

عرضه ارز مورد نیاز زوار اربعین حسینی در بانک‌های منتخب و صرافی‌های مجاز / هر زائر 100یورو یا معادل آن به سایر ارزها

40درصد اقتصاد از مالیات معاف است/ عدم وابستگی درآمد کشور به منابع نفتی با مالیات میسر می‌شود

لاریجانی: صدام توهم داشت که با تکیه به امریکا می‌تواند آقای منطقه شود +فیلم

رونمایی از سامانه موشکی باور 373 +فیلم

اختصاصی/ تحلیلگری که طلارا 1500 دلاری پیش بینی کرد ، حالا قیمت آینده نقره را 20 دلار در هر اونس می داند

بگو بخند همتی با نمایندگان

اختصاص 100 یورو به هر زائر اربعین

نماینده مجلس: دولت‌ها خودروسازی را واگذار نمی کند چون ابزار قدرت هستند

اطلاعیه جدید بانک مرکزی درباره ارز زائران اربعین

نرخ طلا و سکه ثابت ماند

طرح ساماندهی صنعت خودرو باعث ورود مافیا به این صنعت شد؟

پای زغال سنگ دوباره به بورس انرژی باز شد

عقب گرد 50 تومانی دلار

بهره برداری از 450 هزار واحد مسکن مهر در کشور، تا پایان امسال

100 درصد نیاز کشور به بذر گندم در داخل تولید می‌شود

چند می‌گیری تیمت رو بفروشی؟!

ایران هیچ ارتباطی با حمله به پالایشگاه عربستان ندارد