بازار آریا

آخرين مطالب

چطور اقتصاد بخوانیم؟ اقتصاد ايران

  بزرگنمايي:

بازار آریا - رشته اقتصاد اھمیت بسیار زیادی دارد. با استفاده از این دانش است که روند رشد اقتصادی کشور رقم خورده و به طور کلی سرنوشت حال و آینده جامعه تعیین میشود پس پرواضح است موضوعی این چنین که دارای این درجه از اھمیت است، بسیار مھم و حساس خواھد بود.

رشته اقتصاد اھمیت بسیار زیادی دارد. با استفاده از این دانش است که روند رشد اقتصادی کشور رقم خورده و به طور کلی سرنوشت حال و آینده جامعه تعیین میشود پس پرواضح است موضوعی این چنین که دارای این درجه از اھمیت است، بسیار مھم و حساس خواھد بود.
از آن جھت که سرنوشت یک کشور در زمینه‌ھای مختلف اجتماعی، علمی، تکنولوژی و صنعتی و نیز رفاه آحاد جامعه در گرو چگونگی وضعیت اقتصاد است، رشته اقتصاد اھمیت بسیار زیادی دارد. با استفاده از این دانش است که روند رشد اقتصادی کشور رقم خورده و به طور کلی سرنوشت حال و آینده جامعه تعیین می‌شود پس پرواضح است موضوعی این چنین که دارای این درجه از اھمیت است، بسیار مھم و حساس خواھد بود. لذا در کشور‌ھای پیشرفته در می‌ان رشته‌ھای دانشگاھی اقتصاد را در قیاس با رشته‌ھای پزشکی و مھندسی، بالاتر ارزیابی کرده و به آن ب‌ھای بیشتری می‌دھند. اما در کشور ما متأسفانه با این که ھمگان به اھمیت این رشته اذعان دارند، ولی در عمل توجه لازم به آن نشده و معمولاً دانش آموزان سال‌ھای آخر دبیرستان نسبت به جایگاه این رشته اطلاعات لازم را ندارند.
گرایش ‌ھا وابعاد مختلف دوره در کارشناسی ارشد
رشته علوم اقتصادی در دورهی کارشناسی ارشد دارای 6 گرایش است. این گرایش‌ها عبارتند از:
علوم اقتصادی
توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی
برنامه‌ریزی سیستم‌ھای اقتصادی
اقتصاد انرژی
اقتصاد محیط زیست
اقتصاد و تجارت الکترونیک
به علت اینکه تعداد واحد‌ھای گذراندنی در مقطع کارشناسی ارشد محدود است، تفاوت گرایش‌ھای فوق از نظر واحد‌ھای گذرانده شده بسیار کم است.
آشنایی با گرایش‌ھای رشته اقتصاد
علوم اقتصادی
در این گرایش که به آن اقتصاد محض نیز گفته می‌‌شود، به طور اصیل به علم اقتصاد پرداخته می‌‌شود. تاکید این گرایش بر روی تئوری ‌ھای اقتصادی است. بر خلاف سایر گرایش‌ھای رشته اقتصاد که در یک زمینه خاص تخصص پیدا می‌کنند، دانش آموختگان این گرایش یک دید کلی و کاملا نظری نسبت به علم اقتصاد پیدا می‌کنند و به این ترتیب زمینه مناسب جھت ورود به تخصص‌ھای مورد علاقه خود را کسب خواھند کرد.
اقتصاد محیط زیست
این گرایش به بررسی اقتصاد منابع طبیعی، اقتصاد محیط زیست و مسائلی از قبیل: منابع تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر، منابع آب، منابع انرژی و . . . می‌پردازد. یکی از مھمترین مسائلی که در این گرایش مد نظر است،مسائل مربوط به حفظ محیط زیست و توسعه پایدار است.
اقتصاد انرژی
تجزیه و تحلیل موضوعات مختلف اقتصاد انرژی از قبیل ساختار بازار، ھیدروکربور‌ھای نفتی و مشتقات آن و سایر انرژی‌‌ھا، قیمت گذاری، صرفه جویی، جانشینی، بازاریابی و بازرگانی بین المللی انواع مختلف انرژی. شناخت تحولات سیاسی سازمان‌ھا و مجامع بین المللی مربوط به انرژی‌‌ھای مختلف، بھره گیری از شناخت کلی مراکز مصرف، اھداف و طرز عمل مجامع بین المللی در امر توسعه و بازاریابی نفت و فرآورده‌ھای نفتی و تولیدات پتروشیمی، برنامه‌ریزی تولید و مصرف انرژی در بخش‌ھای مختلف اقتصادی، برنامه‌ریزی کلان درباره تولید و مصرف انرژی و تعیین خط و مشی و برنامه‌ریزی دراز مدت در سطح کشور، آشنایی با تکنولوژی‌‌ھای موجود در جھان و بھره گیری از آن در زمینه تولید، پالایش، توزیع، مصرف و بازاریابی انرژی از توانمندی‌های فارغ التحصیلان این رشته است. تامین نیروی انسانی مورد نیاز وزارت نفت (نفت، گازوپتروشیمی) با دانش آموختگان اقتصاد انرژی است.
برنامه‌ریزی سیستم‌‌ھای اقتصادی
ھدف از برگزاری دوره کارشناسی ارشد این رشته، تربیت کارشناسانی است که بتوانند با بھره‌گیری از دانش اقتصاد، مسائل و مشکلات پیچیده اقتصادی را در سطوح کلان و بخشی و نیز سازمان‌ھای بزرگ اقتصادی تجزیه و تحلیل کرده و راه‌حل‌ھا و سیاست‌ھای مؤثر و متناسب را ارائه نمایند. فارغ‌التحصیلان این دوره با بھره‌گیری از تسلط بر دانش اقتصاد قادر خواھند بود: به عنوان مدیر و کارشناس ارشد، در تنظیم سیاست‌ھای اقتصادی مشارکت نموده و برای مشکلات اقتصادی کشور در سطوح مختلف تصمیم گیری کرده، ارائه طریق می‌کنند. به عنوان محقق به پژوھش و کسب اطلاعات مورد نیاز پرداخته و با تجزیه و تحلیل آن نقش مؤثری در تصمیمگ یری سیاستگذاران خواھند داشت. به سازمان‌ھای اقتصادی و اجتماعی و مراکز تصمیم‌گیری اقتصادی خدمات مشاورهای و مطالعاتی ارائه می‌کنند.
توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی
سر فصل‌ھای اصلی که در اقتصاد توسعه به آن پرداخته می‌شود عبارتند از: مطالعه و بررسی تجارب کشور‌ھای پیشرفته در مسیر توسعه یافتگی، بررسی علل توسعه نیافتگی کشور‌ھای در حال توسعه، ارائه راھکار‌ھای مناسب جھت پیشرفت کشور‌ھای در حال توسعه در مسیر توسعه یافتگی. از آنجایی که ما در کشوری زندگی می‌کنیم که در زمره کشور‌ھای در حال توسعه طبقه بندی شده است، فارغ‌التحصیلان این رشته می‌توانند نقش به‌سزایی از طریق ارائه راھکار‌ھای مناسب در جھت توسعه یافتگی کشور داشته باشند.
تجارت الکترونیک
با توجه به توسعه روزافزون اینترنت و رایانه و سھم قابل توجه تجارت الکترونیک از تجارت جھانی، اھمیت این رشته مشخص می‌شود. فارغ‌التحصیلان این رشته می‌توانند با استفاده از دانش اقتصاد و علوم یارانه‌ای و از طریق نرم‌افزار‌ھای کاربردی در این زمینه به فعالیت بپردازند.
زمینه ‌ھای اشتغال
ھدف از برگزاری دوره کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، تربیت کارشناسانی است که بتوانند با بھره‌گیری از دانش اقتصاد، مسائل و مشکلات پیچیده اقتصادی را در سطوح کلان و بخشی و نیز سازمان‌ھای بزرگ اقتصادی تجزیه و تحلیل کرده و راه حل‌ھا و سیاست‌ھای موثر و متناسب را ارائه نمایند. درحال حاضر بخش قابل توجھی از مشکلات جامعه را مسائل و مشکلات اقتصادی در حوزه‌ھای مدیریت و سیاست‌گذاری و در سطوح اقتصادی و ملی، سازمان‌ھای اقتصادی و بنگاه‌ھا تشکیل می‌دھد. یکی از الزامات توسعه کشور و ارتقاء استاندارد زندگی مردم، بھبود کیفیت مدیریت اقتصادی در مراکز ستادی تصمیم‌گیری و سازمان‌ھای اقتصادی و اجتماعی است. بھبود کیفیت مدیریت اقتصادی و حل مسائل پیچیده اقتصاد در جھت رشد، توسعه، کنترل و ھدایت یک سیستم اقتصادی پویا در شرایط تحولات نوین اقتصاد جھانی، نیازمند تربیت نیروی انسانی کار آمد و با کیفیت درحوزه علوم اقتصادی است. فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ارشد علوم اقتصادی قادرخواھند بود تا با بھره‌گیری کار آمد از دانش اقتصادی و با شناخت شرایط، محدویت‌ھا و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، در یک نگرش سیستماتیک به پدیده‌ھا به تجزیه و تحلیل معضلات سیستم‌ھای بزرگ و پیچیده اقتصادی بپردازد. از طرف دیگر این دوره توانمندی‌‌ھای لازم برای انجام تحقیقات و مطالعات راھگشا در راستای حل مسائل اقتصادی کشور در حوزهی فعالیت‌ھای سازمان‌ھای صنعتی، دستگاه‌ھای اجرایی و مراکز برنامه‌ریزی و سیاستگذاران را فراھم می‌کند.
اقتصادآنلاین
لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000Dzr

نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

سناریوی جدید جنگ اقتصادی؛ اینبار گندم

بی توجهی به نیازهای اولیه واحدهای صنعتی

مردم ترمز قیمت مرغ و تخم مرغ را کشیدند

جوانان ایرانی هواپیمای زمین گیر را زنده کردند

ارزان‌قیمت‌ترین خودروهای بازار کدام مدل ها هستند؟

عملکرد بازار سهام در چهارشنبه یک خرداد

قیمت برنج و خرما در تورنتو

پاکستان هم به فکر نجات پول ملی‌اش از چنگال دلار افتاد

مسابقه مهاجرت به ماه

چه کسی تضمین میکند با تفکیک وزارتخانه‌ها وضع بهتر شود؟

دلالان ارز گیج شدند!

جنسی که آمریکا تحریم نکرد!

کاهش قیمت در بازار خودرو ادامه دارد

بیشتر ایرانی ها این نام را شنیده اند!

حقوق کارکنان وزارت نفت 36.5درصد اضافه شد

ثبات نسبی قیمت‌ها در بازار

رکورد تورم در دولت روحانی شکسته شد

چرا سکه و طلا دوباره گران شد؟

فرود قیمت مرغ بر آشیانه‌ی ثبات

ششمین کشتی شکر پهلو گرفت

مورد عجیب یک ساختمان مسکن مهر!

قیمت طلا و قیمت سکه در بازار امروز تهران 98/03/01

مهلت یک ماهه به متقاضیان مسکن مهر پردیس

وزیر ارشاد: 80 هزارتن کاغذ با ارز 4200 تامین می‌شود

موردعجیب یک ساختمان مسکن مهر!

منتظر شکر ارزان باشید!

تلاش واردکنندگان خودرو برای کاهش قیمت گواهی اسقاط خودروهای فرسوده

کاهش 14 درصدی تولید یخچال و فریزر

مقدار افزایش حقوق کارکنان وزارت نفت اعلام شد

بررسی گزارش وزارت اقتصاد درباره وضعیت کسب و کار در ایران

اعلام قیمت‌های نجومی برای برخی میوه‌ها توسط یک نهاد دولتی

وصولی های بانک سینا 163 درصد رشد داشته است

بانک سامان به کارکنان سازمان‌ها تسهیلات پرداخت می‌کند

پایان اَمرداد، مهلت ارسال آثار به جشنواره فیلم 180 ثانیه‌ای پاسارگاد

تفاهم‌نامه‌ی همکاری میان بنیاد برکت و بانک پارسیان منعقد شد

نرخ امروز خرید دلار در بانک‌ها

با 200 میلیون تومان کجا می‌توان‌ خانه‌ خرید؟

زمان 60 روزه ارائه گزارش اصلاح ساختار بودجه به مجلس

آخرین روز معاملاتی هفته و در جا زدن بورس

قیمت برنج در بازار

ارز مسافرتی رشد کرد

نظر واعظی درباره حاشیه‌های بوجودآمده برای افزایش حقوق‌ها

طلا و سکه دوباره اوج گرفت

روایت جهانی از خط و نشان رقبای منطقه‌ای صنعت سیمان ایران

برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه تجارت الکترونیک پارسیان

آتیه سازان حافظ "درمان انفرادی آرامش" را راهی بازار کرد

" بیمه ما " به مجمع می نشیند

نکاتی درباره طرح ساماندهی بازار خودرو

دبیر انجمن خودروسازان: فروش پراید به خودروساز ضرر زد

وعده رئیس‌جمهور به مردم آذربایجان غربی