بازار آریا

آخرين مطالب

چطور اقتصاد بخوانیم؟ اقتصاد ايران

  بزرگنمايي:

بازار آریا - رشته اقتصاد اھمیت بسیار زیادی دارد. با استفاده از این دانش است که روند رشد اقتصادی کشور رقم خورده و به طور کلی سرنوشت حال و آینده جامعه تعیین میشود پس پرواضح است موضوعی این چنین که دارای این درجه از اھمیت است، بسیار مھم و حساس خواھد بود.

رشته اقتصاد اھمیت بسیار زیادی دارد. با استفاده از این دانش است که روند رشد اقتصادی کشور رقم خورده و به طور کلی سرنوشت حال و آینده جامعه تعیین میشود پس پرواضح است موضوعی این چنین که دارای این درجه از اھمیت است، بسیار مھم و حساس خواھد بود.
از آن جھت که سرنوشت یک کشور در زمینه‌ھای مختلف اجتماعی، علمی، تکنولوژی و صنعتی و نیز رفاه آحاد جامعه در گرو چگونگی وضعیت اقتصاد است، رشته اقتصاد اھمیت بسیار زیادی دارد. با استفاده از این دانش است که روند رشد اقتصادی کشور رقم خورده و به طور کلی سرنوشت حال و آینده جامعه تعیین می‌شود پس پرواضح است موضوعی این چنین که دارای این درجه از اھمیت است، بسیار مھم و حساس خواھد بود. لذا در کشور‌ھای پیشرفته در می‌ان رشته‌ھای دانشگاھی اقتصاد را در قیاس با رشته‌ھای پزشکی و مھندسی، بالاتر ارزیابی کرده و به آن ب‌ھای بیشتری می‌دھند. اما در کشور ما متأسفانه با این که ھمگان به اھمیت این رشته اذعان دارند، ولی در عمل توجه لازم به آن نشده و معمولاً دانش آموزان سال‌ھای آخر دبیرستان نسبت به جایگاه این رشته اطلاعات لازم را ندارند.
گرایش ‌ھا وابعاد مختلف دوره در کارشناسی ارشد
رشته علوم اقتصادی در دورهی کارشناسی ارشد دارای 6 گرایش است. این گرایش‌ها عبارتند از:
علوم اقتصادی
توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی
برنامه‌ریزی سیستم‌ھای اقتصادی
اقتصاد انرژی
اقتصاد محیط زیست
اقتصاد و تجارت الکترونیک
به علت اینکه تعداد واحد‌ھای گذراندنی در مقطع کارشناسی ارشد محدود است، تفاوت گرایش‌ھای فوق از نظر واحد‌ھای گذرانده شده بسیار کم است.
آشنایی با گرایش‌ھای رشته اقتصاد
علوم اقتصادی
در این گرایش که به آن اقتصاد محض نیز گفته می‌‌شود، به طور اصیل به علم اقتصاد پرداخته می‌‌شود. تاکید این گرایش بر روی تئوری ‌ھای اقتصادی است. بر خلاف سایر گرایش‌ھای رشته اقتصاد که در یک زمینه خاص تخصص پیدا می‌کنند، دانش آموختگان این گرایش یک دید کلی و کاملا نظری نسبت به علم اقتصاد پیدا می‌کنند و به این ترتیب زمینه مناسب جھت ورود به تخصص‌ھای مورد علاقه خود را کسب خواھند کرد.
اقتصاد محیط زیست
این گرایش به بررسی اقتصاد منابع طبیعی، اقتصاد محیط زیست و مسائلی از قبیل: منابع تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر، منابع آب، منابع انرژی و . . . می‌پردازد. یکی از مھمترین مسائلی که در این گرایش مد نظر است،مسائل مربوط به حفظ محیط زیست و توسعه پایدار است.
اقتصاد انرژی
تجزیه و تحلیل موضوعات مختلف اقتصاد انرژی از قبیل ساختار بازار، ھیدروکربور‌ھای نفتی و مشتقات آن و سایر انرژی‌‌ھا، قیمت گذاری، صرفه جویی، جانشینی، بازاریابی و بازرگانی بین المللی انواع مختلف انرژی. شناخت تحولات سیاسی سازمان‌ھا و مجامع بین المللی مربوط به انرژی‌‌ھای مختلف، بھره گیری از شناخت کلی مراکز مصرف، اھداف و طرز عمل مجامع بین المللی در امر توسعه و بازاریابی نفت و فرآورده‌ھای نفتی و تولیدات پتروشیمی، برنامه‌ریزی تولید و مصرف انرژی در بخش‌ھای مختلف اقتصادی، برنامه‌ریزی کلان درباره تولید و مصرف انرژی و تعیین خط و مشی و برنامه‌ریزی دراز مدت در سطح کشور، آشنایی با تکنولوژی‌‌ھای موجود در جھان و بھره گیری از آن در زمینه تولید، پالایش، توزیع، مصرف و بازاریابی انرژی از توانمندی‌های فارغ التحصیلان این رشته است. تامین نیروی انسانی مورد نیاز وزارت نفت (نفت، گازوپتروشیمی) با دانش آموختگان اقتصاد انرژی است.
برنامه‌ریزی سیستم‌‌ھای اقتصادی
ھدف از برگزاری دوره کارشناسی ارشد این رشته، تربیت کارشناسانی است که بتوانند با بھره‌گیری از دانش اقتصاد، مسائل و مشکلات پیچیده اقتصادی را در سطوح کلان و بخشی و نیز سازمان‌ھای بزرگ اقتصادی تجزیه و تحلیل کرده و راه‌حل‌ھا و سیاست‌ھای مؤثر و متناسب را ارائه نمایند. فارغ‌التحصیلان این دوره با بھره‌گیری از تسلط بر دانش اقتصاد قادر خواھند بود: به عنوان مدیر و کارشناس ارشد، در تنظیم سیاست‌ھای اقتصادی مشارکت نموده و برای مشکلات اقتصادی کشور در سطوح مختلف تصمیم گیری کرده، ارائه طریق می‌کنند. به عنوان محقق به پژوھش و کسب اطلاعات مورد نیاز پرداخته و با تجزیه و تحلیل آن نقش مؤثری در تصمیمگ یری سیاستگذاران خواھند داشت. به سازمان‌ھای اقتصادی و اجتماعی و مراکز تصمیم‌گیری اقتصادی خدمات مشاورهای و مطالعاتی ارائه می‌کنند.
توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی
سر فصل‌ھای اصلی که در اقتصاد توسعه به آن پرداخته می‌شود عبارتند از: مطالعه و بررسی تجارب کشور‌ھای پیشرفته در مسیر توسعه یافتگی، بررسی علل توسعه نیافتگی کشور‌ھای در حال توسعه، ارائه راھکار‌ھای مناسب جھت پیشرفت کشور‌ھای در حال توسعه در مسیر توسعه یافتگی. از آنجایی که ما در کشوری زندگی می‌کنیم که در زمره کشور‌ھای در حال توسعه طبقه بندی شده است، فارغ‌التحصیلان این رشته می‌توانند نقش به‌سزایی از طریق ارائه راھکار‌ھای مناسب در جھت توسعه یافتگی کشور داشته باشند.
تجارت الکترونیک
با توجه به توسعه روزافزون اینترنت و رایانه و سھم قابل توجه تجارت الکترونیک از تجارت جھانی، اھمیت این رشته مشخص می‌شود. فارغ‌التحصیلان این رشته می‌توانند با استفاده از دانش اقتصاد و علوم یارانه‌ای و از طریق نرم‌افزار‌ھای کاربردی در این زمینه به فعالیت بپردازند.
زمینه ‌ھای اشتغال
ھدف از برگزاری دوره کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، تربیت کارشناسانی است که بتوانند با بھره‌گیری از دانش اقتصاد، مسائل و مشکلات پیچیده اقتصادی را در سطوح کلان و بخشی و نیز سازمان‌ھای بزرگ اقتصادی تجزیه و تحلیل کرده و راه حل‌ھا و سیاست‌ھای موثر و متناسب را ارائه نمایند. درحال حاضر بخش قابل توجھی از مشکلات جامعه را مسائل و مشکلات اقتصادی در حوزه‌ھای مدیریت و سیاست‌گذاری و در سطوح اقتصادی و ملی، سازمان‌ھای اقتصادی و بنگاه‌ھا تشکیل می‌دھد. یکی از الزامات توسعه کشور و ارتقاء استاندارد زندگی مردم، بھبود کیفیت مدیریت اقتصادی در مراکز ستادی تصمیم‌گیری و سازمان‌ھای اقتصادی و اجتماعی است. بھبود کیفیت مدیریت اقتصادی و حل مسائل پیچیده اقتصاد در جھت رشد، توسعه، کنترل و ھدایت یک سیستم اقتصادی پویا در شرایط تحولات نوین اقتصاد جھانی، نیازمند تربیت نیروی انسانی کار آمد و با کیفیت درحوزه علوم اقتصادی است. فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ارشد علوم اقتصادی قادرخواھند بود تا با بھره‌گیری کار آمد از دانش اقتصادی و با شناخت شرایط، محدویت‌ھا و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، در یک نگرش سیستماتیک به پدیده‌ھا به تجزیه و تحلیل معضلات سیستم‌ھای بزرگ و پیچیده اقتصادی بپردازد. از طرف دیگر این دوره توانمندی‌‌ھای لازم برای انجام تحقیقات و مطالعات راھگشا در راستای حل مسائل اقتصادی کشور در حوزهی فعالیت‌ھای سازمان‌ھای صنعتی، دستگاه‌ھای اجرایی و مراکز برنامه‌ریزی و سیاستگذاران را فراھم می‌کند.
اقتصادآنلاین
لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000Dzr


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

مرکز بین‌المللی تجارت و پایانه صادرات برنج ایران افتتاح شد

فرار 100 هزار میلیارد تومانی مالیات در مشاغل

نقش کمرنگ احیای وزارت بازرگانی بر کنترل قیمت اقلام اساسی

ابلاغ جزئیات جدید نرخ ترانزیت برق صنایع

رشد 4.1 درصدی تولید کاغذ تا پایان تیر

افزایش صادرات غیرنفتی ایران به ترکیه

استفاده از کارت هوشمند ملی در دستگاه های اجرایی اجباری شد

گران فروشی شرکت‌های هواپیمایی زیر ذره بین

مشکلات بانک‌ها برای لاغر کردن

اگر قصد سفر هوایی به مشهد دارید، لازم است ‌‌بدانید که ...

جایگاه نامطلوب ایران در تولید برق حرارتی

درد دل وزیر نفت از مشکلات ایجاد رونق تولید

وقتی یارانه به تهدید اقتصادی تبدیل می‌شود

دام‌ها از "گرانیِ سبوس" نان‌خور شدند!

نظر قاضی پور درباره حذف چهار صفر از پول ملی

آمار جدید از تولید و قاچاق سیگار

نفت از 60 دلار گذشت

طلا رنگ باخت

سازندگان مسکن مشمول مالیات نمی‌شوند

پرداخت پاداش بازنشستگان 97 از هفته آینده آغاز می‌شود

طلا و سکه ارزان شدند

مخلوط کردن فضولات حیوانی با نان مردم!

همکاری اتاق بازرگانی عراق برای تهیه کالاهای مورد نیاز ایران

سیاست جدید دولت در حوزه نفت

اعلام تاریخ خوش حسابی برای مودیان مالیاتی

نخستین محموله از بندر کاسپین به چین ارسال شد

قیمت مرغ هزار تومان کم شد؛ ثبات قیمت‌ها تا نیمه شهریور

دریافت کنندگان ارز دولتی به قوه قضائیه معرفی شدند

سه رکورد جدید برای ایران

تکلیف جدید دولت برای واردکنندگان کالاهای اساسی

میزان سوختگیری با کارت سوخت جایگاه‌داران نصف شد

ارزان قیمت‌ترین تلویزیون‌های بازار چند؟ +جدول

مظنه انواع مسواک برقی در بازار؟ +جدول

نرخ انواع اپیلاتور در بازار؟ +جدول

نرخ انواع ماکروویو در بازار؟ +جدول

قیمت انواع شیر پاستوریزه در بازار؟ +جدول

اروپایی‌ها مانع سوخت‌گیری هواپیمای ایران در عراق می‌شوند

متولیان سد نمرود فیروزکوه در حل مشکلات اهالی عجله کنند

آمریکا یک شهروند ایرانی را به نقض تحریم‌ها متهم کرد

افزایش سکته مغزی و حمله قلبی با بی‌خوابی

روغن زیتون با چه قیمتی در بازار عرضه می‌شود؟ +جدول

خریدار برای اموال بانک‌ها وجود ندارد

پیامدهای فردی و اجتماعی ازدواج زودهنگام

قیمت انواع شکلات صبحانه در بازار +جدول

اتحادیه اروپا خواستار اتحاد گروه7 در خصوص ایران شد

ظریف: سفر من به پاریس ربطی به نشست گروه7 ندارد

کشف بیش از 80کیلوگرم شیشه در مرز زابل

کشف یک سنگ قبر 1200ساله +عکس

محققان: سلفی‌بگیران افراد موفقی نیستند

معرفی دریافت‌کنندگان ارز دولتی که کالا وارد نکردند به قوه قضائیه