بازار آریا

آخرين مطالب

لوبلاگ: هدف بازی جدید بولتون و پمپئو تحریک ایران به خروج از برجام است اقتصاد ايران

  بزرگنمايي:

بازار آریا - انتخاب : دانیل‎ ‎دپتریس در ‎لوبلاگ نوشت: قرار‎ ‎دادن‎ ‎سپاه‎ ‎پاسداران‎ ‎انقلاب‎ ‎اسلامی‎ ‎ایران‎ ‎در‎ ‎فهرست‎ ‎گروههای‎ ‎تروریستی، ‎ ‎گام‎ ‎خطرناک‎ ‎دیگری‎ ‎از‎ ‎سوی‎ ‎بولتن‎ ‎و‎ ‎پومپئو‎ ‎برای‎ ‎شعله ور‎ ‎کردن‎ ‎درگیری‎ ‎نظامی‎ ‎میان‎ ‎آمریکا‎ ‎و‎ ‎ایران‎ ‎برای‎ ‎ساقط‎ ‎کردن‎ ‎جمهوری‎ ‎اسلامی‎ ‎است. ‎موفقیت‎ ‎آنها‎ ‎به‎ ‎این‎ ‎بستگی‎ ‎دارد‎ ‎که‎ ‎رییس ‌جمهور‎ ‎ناآگاه‎ ‎و‎ ‎خودسر‎ ‎آمریکا‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎رفتار‎ ‎برخلاف‎ ‎غریزه‎ ‎ضدجنگ‎ ‎او‎ ‎وادار‎ ‎کنند‎ ‎و‎ ‎آمریکا‎ ‎را‎ ‎وارد‎ ‎جنگی‎ ‎دیگر‎ ‎در‎ ‎خاورمیانه‎ ‎کنند‎ ‎که‎ ‎سرنوشت‎ ‎آن‎ ‎معلوم‎ ‎نیست‎. در‎ ‎سایر‎ ‎مسائل‎ ‎آنها‎ ‎برای‎ ‎رقصاندن‎ ‎ترامپ‎ ‎به‎ ‎ساز‎ ‎خود‎ ‎موفق‎ ‎بوده اند‎ ‎اما‎ ‎آیا‎ ‎در‎ ‎حوزه‎ ‎دیگری‎ ‎که‎ ‎بسیار‎ ‎مخاطره آمیز‎ ‎است‎ ‎هم‎ ‎همینطور‎ ‎خواهد‎ ‎بود؟
در ادامه این مطلب آمده است: تروریست‎ ‎خواندن‎ ‎سپاه‎ ‎اقدامی‎ ‎نمادین‎ ‎و‎ ‎سیاسی‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎مخاطرات‎ ‎زیادی‎ ‎برای‎ ‎منافع‎ ‎آمریکا‎ ‎در‎ ‎خاورمیانه‎ ‎به‎ ‎دنبال‎ ‎خواهد‎ ‎داشت‎. این‎ ‎اقدام‎ ‎ممکن‎ ‎است‎ ‎موجب‎ ‎شود‎ ‎که‎ ‎حمایت‎ ‎آمریکا‎ ‎از‎ ‎متحدانش‎ ‎جدی تر‎ ‎به‎ ‎نظر‎ ‎برسد‎ ‎اما‎ ‎تاثیر‎ ‎چندانی‎ ‎بر‎ ‎افزایش‎ ‎فشار‎ ‎اقتصادی‎ ‎بر‎‎ ‎ایران‎ ‎که‎ ‎اکنون‎ ‎نیز‎ ‎شدیدترین‎ ‎تحریم ها‎ ‎را‎ ‎تحمل‎ ‎می کند، ‎ ‎نخواهد‎ ‎داشت. مجلس‎ ‎ایران‎ ‎خواستار‎ ‎اقدام‎ ‎تلافی جویانه‎ ‎شده‎ ‎است‎. هنوز‎ ‎معلوم‎ ‎نیست‎ ‎ایرانیان‎ ‎چگونه‎ ‎واکنش‎ ‎نشان‎ ‎خواهند‎ ‎داد‎ ‎اما‎ ‎ایران‎ ‎گزینه هایی‎ ‎در‎ ‎افغانستان، ‎ ‎عراق، ‎ ‎یمن، ‎ ‎سوریه‎ ‎و‎ ‎خلیج فارس‎ ‎دارد. ‎
اگر‎ تنش ها بیشتر شود، ‎‎هزاران‎ ‎نظامی‎ ‎آمریکایی‎ ‎بخصوص‎ ‎در‎ ‎عراق‎ ‎و‎ ‎سوریه‎ ‎در‎ ‎تیررس‎ ‎سپاه‎ ‎پاسداران‎ ‎انقلاب‎ ‎اسلامی‎ ‎ایران‎ ‎خواهند‎ ‎بود‎. عملیات های‎ ‎متعدد‎ ‎تلافی جویانه‎ ‎از‎ ‎هر‎ ‎دو‎ ‎طرف‎ ‎کنترل‎ ‎اوضاع‎ ‎را‎ ‎دشوار‎ ‎خواهد‎ ‎کرد‎ ‎چراکه‎ ‎دو‎ ‎کشور‎ ‎فاقد‎ ‎کانال های‎ ‎ارتباطی‎ ‎نظامی‎ ‎یا‎ ‎دیپلماتیک‎ ‎هستند‎ ‎که‎ ‎احتمال‎ ‎برخوردهای‎ ‎جدی‎ ‎که‎ ‎موجب‎ ‎جنگ‎ ‎همه جانبه‎ ‎شوند‎ ‎را‎ ‎افزایش‎ ‎می دهد‎. پنتاگون‎ ‎و‎ ‎جامعه‎ ‎اطلاعاتی‎ ‎آمریکا‎ ‎این‎ ‎مخاطرات‎ ‎را‎ ‎درک‎ ‎می‌ کنند‎ ‎و‎ ‎به‎ ‎همین‎ ‎دلیل‎ ‎مخالف‎ ‎این‎ ‎اقدام‎ ‎بودند‎. مقامات‎ ‎نظامی‎ ‎آمریکا‎ ‎نگران‎ ‎در‎ ‎خطر‎ ‎قرار‎ ‎گرفتن‎ ‎جان‎ ‎سربازان‎ ‎این‎ ‎کشور‎ ‎هستند‎ ‎و‎ ‎همچنین‎ ‎راه‎ ‎افتادن‎ ‎جنگی‎ ‎که‎ ‎موجب‎ ‎شکست‎ ‎طرح‎ ‎مقابله‎ ‎با‎ ‎داعش‎ ‎و‎ ‎تخریب‎ ‎روابط‎ ‎منطقه ای‎ ‎آمریکا‎ ‎می شود. ‎
این‎ ‎تحریم‎ ‎جدید‎ هم ‎مانند‎ ‎تحریم های‎ ‎قبلی‎ ‎موجب‎ ‎نخواهد‎ ‎شد‎ ‎ایران‎ ‎از‎ ‎آمریکا‎ ‎پیروی‎ ‎کند‎. در‎ ‎واقع‎ ‎فشارهای‎ ‎مالی‎ ‎بیشتر، ‎ ‎اثر‎ ‎معکوسی‎ ‎داشته اند‎ ‎زیرا‎ ‎مقامات‎ ‎تهران‎ ‎را‎ ‎متقاعد‎ ‎می کند‎ ‎آمریکا‎ ‎به‎ ‎چیزی‎ ‎کمتر‎ ‎از‎ ‎تسلیم‎ ‎بی قید‎ ‎و‎ ‎شرط‎ ‎جمهوری‎ ‎اسلامی‎ ‎راضی‎ ‎نمی شود‎. وقتی‎ ‎یک‎ ‎طرف‎ ‎حاضر‎ ‎به‎ ‎سازش‎ ‎نیست، ‎ ‎چرا‎ ‎طرف‎ ‎دیگر‎ ‎باید‎ ‎تمایلی‎ ‎به‎ ‎مذاکره‎ ‎داشته‎ ‎باشد؟ ‎ ‎این‎ ‎اقدام‎ ‎آنها‎ ‎بهانه‎ ‎جناح‎ ‎تندرو‎ ‎در‎ ‎تهران‎ ‎می شود‎ ‎که‎ ‎خواهان‎ ‎شدت‎ ‎عمل‎ ‎بیشتر‎ ‎منطقه ای‎ ‎تهران‎ ‎و‎ ‎خروج‎ ‎از‎ ‎برجام‎ ‎هستند. ‎
به‎ ‎علاوه‎ ‎این‎ ‎اقدام‎ ‎موجب‎ ‎دامن‎ ‎زدن‎ ‎به‎ ‎بی ثباتی‎ ‎در‎ ‎منطقه‎ ‎می شود‎. روابط‎ ‎آمریکا‎ ‎با‎ ‎عراق‎ ‎را‎ ‎پیچیده تر‎ ‎خواهد‎ ‎کرد‎ ‎و‎ ‎نخست وزیر‎ ‎جدید، ‎ ‎عبدالمهدی‎ ‎که‎ ‎از‎ ‎قبل‎ ‎برای‎ ‎برقراری‎ ‎توازن‎ ‎در‎ ‎روابط‎ ‎با‎ ‎ایران‎ ‎و‎ ‎آمریکا‎ ‎دچار‎ ‎دردسر‎ ‎بود، ‎ ‎گرفتاری‎ ‎بیشتری‎ ‎پیدا‎ ‎می کند‎. بغداد‎ ‎به‎ ‎حمایت‎ ‎شبه نظامیان‎ ‎شیعه‎ ‎برای‎ ‎برقراری‎ ‎امنیت‎ ‎و‎ ‎مقابله‎ ‎با‎ ‎ظهور‎ ‎دوباره‎ ‎داعش‎ ‎متکی‎ ‎است‎. رویارویی‎ ‎نظامی‎ ‎آمریکا‎ ‎با‎ ‎این‎ ‎شبه‌ نظامیان، ‎‎عبدالمهدی‎ ‎را‎ ‎ناچار‎ ‎می‌کند‎ ‎که‎ ‎طرف‎ ‎یک‎ ‎کدام‎ ‎را‎ ‎بگیرد‎. باتوجه‎ ‎به‎ ‎وابستگی‎ ‎عراق‎ ‎به‎ ‎انرژی‎ ‎و‎ ‎تدارکات‎ ‎ایران، ‎ ‎احتمالا‎ ‎عراق‎ ‎ناچار‎ ‎خواهد‎ ‎شد‎ ‎طرف‎ ‎همسایه‎ ‎خود‎ ‎را‎ ‎بگیرد. ‎
قرار‎ ‎دادن‎ ‎نام‎ ‎سپاه‎ ‎در‎ ‎فهرست‎ ‎گروههای‎ ‎تروریستی، ‎ ‎بخشی‎ ‎از‎ ‎بازی‎ ‎زیرکانه‎ ‎ای‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎بولتون‎ ‎و‎ ‎پمپئو‎ ‎سالها‎ ‎در‎ ‎سر‎ ‎می پروراندند: ‎اعمال‎ ‎فشار‎ ‎اقتصادی، ‎ ‎دیپلماتیک‎ ‎و‎ ‎نظامی‎ ‎کافی‎ ‎برای‎ ‎وادار‎ ‎کردن‎ ‎جمهوری‎ ‎اسلامی‎ ‎به‎ ‎تسلیم‎ ‎در‎ ‎برابر‎ ‎آمریکا‎ ‎یا‎ ‎سقوط‎. آنها‎ ‎پیش‎ ‎از‎ ‎پیوستن‎ ‎به‎ ‎دولت‎ ‎ترامپ‎ ‎نیز‎ ‎منتقد‎ ‎برجام، ‎ ‎حامی‎ ‎سقوط‎ ‎تهران‎ ‎و‎ ‎برخورد‎ ‎نظامی‎ ‎بودند‎. پمپیو‎ ‎از‎ ‎زمان‎ ‎روی‎ ‎کار‎ ‎آمدن، ‎ ‎مدام‎ ‎خواستار‎ ‎تسلیم‎ ‎بی قید‎ ‎و‎ ‎شرط‎ ‎ایران‎ ‎شده‎ ‎است‎. پس‎ ‎از‎ ‎تصمیم‎ ‎ترامپ‎ ‎برای‎ ‎خارج‎ ‎کردن‎ ‎نیروهای‎ ‎خود‎ ‎از‎ ‎سوریه، ‎ ‎آنها‎ ‎او‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎ماندن‎ ‎در‎ ‎این‎ ‎کشور‎ ‎راضی‎ ‎کردند‎. ‎
نیت‎ ‎پمپیو‎ ‎و‎ ‎بولتون‎ ‎کاملا‎ ‎آشکار‎ ‎است‎: تحریک‎ ‎ایران‎ ‎به‎ ‎خروج‎ ‎از‎ ‎برجام‎ ‎و‎ ‎ادامه‎ ‎دادن‎ ‎فعالیت‎ ‎هسته ای‎ ‎تا‎ ‎زمینه‎ ‎و‎ ‎بهانه‎ ‎لازم‎ ‎برای‎ ‎حمله‎ ‎نظامی‎ ‎آمریکا‎ ‎مهیا‎ ‎شود. ‎آنها‎ ‎می دانند‎ ‎که‎ ‎زمان‎ ‎به‎ ‎سرعت‎ ‎در‎ ‎حال‎ ‎گذر‎ ‎است‎ ‎و‎ ‎با‎ ‎پایان‎ ‎یافتن‎ ‎عمر‎ ‎دولت‎ ‎پس‎ ‎از‎ ‎‌18‌‎ ‎ماه، ‎ ‎شانس‎ ‎آنها‎ ‎برای‎ ‎رسیدن‎ ‎به‎ ‎اهداف‎ ‎خود‎ ‎در‎ ‎انتخابات‎ ‎بعدی‎ ‎کم‎ ‎می شود‎. این‎ ‎دو‎ ‎تندرو‎ ‎به‎ ‎خوبی‎ ‎میدانند‎ ‎که‎ ‎چطور‎ ‎ترامپ‎ ‎را‎ ‎وادار‎ ‎به‎ ‎پیگیری‎ ‎اهداف‎ ‎خود‎ ‎کنند. ‎
اما‎ ‎معلوم‎ ‎نیست‎ ‎ترامپ‎ ‎که‎ ‎وعده‎ ‎پایان‎ ‎دادن‎ ‎به‎ ‎تمام‎ ‎جنگ های‎ ‎برون مرزی‎ ‎آمریکا‎ ‎را‎ ‎داده‎ ‎بود، ‎ ‎به‎ ‎آنها‎ ‎گوشزد‎ ‎خواهد‎ ‎کرد‎ ‎که‎ ‎او‎ ‎رییس‌ جمهور‎ ‎است‎ ‎یا‎ ‎خیر‎. آیا‎ ‎او‎ ‎به‎ ‎روشنی‎ ‎خواهد‎ ‎گفت‎ ‎که‎ ‎تمایلی‎ ‎برای‎ ‎وارد‎ ‎کردن‎ ‎آمریکا‎ ‎به‎ ‎جنگی‎ ‎با‎ ‎سرنوشت‎ ‎نامعلوم‎ ‎که‎ ‎می تواند‎ ‎پیامدهای‎ ‎خونباری‎ ‎داشته‎ ‎باشد، ‎ ‎ندارد‎ ‎یا‎ ‎خیر؟

نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

آمار روزانه بازار سهام - 1398/05/01

اولین‌های بورس - 1398/05/01

تاسیس ارکستر فیلارمونیک تهران

تحریم «داستان اسباب بازی 4» به دلیل ترویج بی‌اخلاقی

اجرای هر روزه 3 نمایش برای کودکان

نوید محمدزاده کولبر می‌شود

دلیل حضور دایی در دادگاه

عابدینی یک قدم تا المپیک

کشتی زنان تعطیل نمی‌شود

عالیشاه یا ماهینی؟

آدرس غلط ندهید

تولید مواد اولیه ساخت سرنگ و کیسه سرم توسط پتروشیمی شازند

تامین نیاز صیادان جزیره کیش

آموزش هتلداری در همدان

گلستان میزبان جشنواره اقوام ایران‌زمین

نمایشگاه صنایع‌دستی در بروجن

مرمت اضطراری جزیره هرمزگان

راکش ماتور: کارآفرین سریالی کسب‌وکارهای موفق

آیا یک مدیر باید نقطه ضعف‌هایش را پنهان کند؟

مدیران بزرگ چگونه استعدادها را کشف می‌کنند؟

«فرهنگ تعالی»؛ تفکری جدید برای اقتصاد جدید

سرمایه‌گذاری مشترک ایرانسل و گپ

انتقاد فیروزآبادی از دولت در ظرفیت‎سازی برای خدمات بومی

دستیابی هکرها به اطلاعات سرویس امنیت فدرال روسیه

سرانجام تیم افسانه‌ای اپل

فراخوان جهانی ولوو برای 9 مدل

افزایش شاسی‌بلندهای هیوندای در آمریکا

تعمیر رایگان دو خودروی جنجالی فورد

احتمال داخلی‌سازی پژو 2008

داخلی‌سازی حال خودروسازان را خوب می‌کند؟

بازار - 1398/05/01

واریز سود سهامداران بیمه سامان در مجمع عمومی

تقسیم 5/ 14 ریال به ازای هر سهم بانک کارآفرین

انتشار رمزارز ممنوع است استخراجش مجاز

عقب‌ماندگی مرکز آمار از آمار مسکن!

ارز دیجیتال به رسمیت شناخته شد

پرداخت حق الکشف قاچاق سوخت به مرزبانان

7 شهر سیستان و بلوچستان در نوبت گازرسانی قرار گرفت

انتظار برای کاهش رشدتولید نفت در آمریکا

تغییرات دیروز شاخص کل بورس تهران - 1398/05/01

نبض بازار سهام - 1398/05/01

سود 10درصدی فرابورس در شروع تابستان

تسهیل دسترسی به صنایع مستقر در منطقه ویژه لامرد با اعتبار 300 میلیارد ریالی

جدول مقاطع - 1398/05/01

برندسازی درمعادن کوچک مقیاس

مدیریت ریسک، کلید اعتماد به بازار

عامل تعلیق شناسنامه فنی ساختمان

برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی بندرعباس

اهمیت تعیین مدت در قرارداد

تعیین تکلیف کالاهای گروه 4 با حکم قضایی