بازار آریا

آخرين مطالب

لوبلاگ: هدف بازی جدید بولتون و پمپئو تحریک ایران به خروج از برجام است اقتصاد ايران

  بزرگنمايي:

بازار آریا - انتخاب : دانیل‎ ‎دپتریس در ‎لوبلاگ نوشت: قرار‎ ‎دادن‎ ‎سپاه‎ ‎پاسداران‎ ‎انقلاب‎ ‎اسلامی‎ ‎ایران‎ ‎در‎ ‎فهرست‎ ‎گروههای‎ ‎تروریستی، ‎ ‎گام‎ ‎خطرناک‎ ‎دیگری‎ ‎از‎ ‎سوی‎ ‎بولتن‎ ‎و‎ ‎پومپئو‎ ‎برای‎ ‎شعله ور‎ ‎کردن‎ ‎درگیری‎ ‎نظامی‎ ‎میان‎ ‎آمریکا‎ ‎و‎ ‎ایران‎ ‎برای‎ ‎ساقط‎ ‎کردن‎ ‎جمهوری‎ ‎اسلامی‎ ‎است. ‎موفقیت‎ ‎آنها‎ ‎به‎ ‎این‎ ‎بستگی‎ ‎دارد‎ ‎که‎ ‎رییس ‌جمهور‎ ‎ناآگاه‎ ‎و‎ ‎خودسر‎ ‎آمریکا‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎رفتار‎ ‎برخلاف‎ ‎غریزه‎ ‎ضدجنگ‎ ‎او‎ ‎وادار‎ ‎کنند‎ ‎و‎ ‎آمریکا‎ ‎را‎ ‎وارد‎ ‎جنگی‎ ‎دیگر‎ ‎در‎ ‎خاورمیانه‎ ‎کنند‎ ‎که‎ ‎سرنوشت‎ ‎آن‎ ‎معلوم‎ ‎نیست‎. در‎ ‎سایر‎ ‎مسائل‎ ‎آنها‎ ‎برای‎ ‎رقصاندن‎ ‎ترامپ‎ ‎به‎ ‎ساز‎ ‎خود‎ ‎موفق‎ ‎بوده اند‎ ‎اما‎ ‎آیا‎ ‎در‎ ‎حوزه‎ ‎دیگری‎ ‎که‎ ‎بسیار‎ ‎مخاطره آمیز‎ ‎است‎ ‎هم‎ ‎همینطور‎ ‎خواهد‎ ‎بود؟
در ادامه این مطلب آمده است: تروریست‎ ‎خواندن‎ ‎سپاه‎ ‎اقدامی‎ ‎نمادین‎ ‎و‎ ‎سیاسی‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎مخاطرات‎ ‎زیادی‎ ‎برای‎ ‎منافع‎ ‎آمریکا‎ ‎در‎ ‎خاورمیانه‎ ‎به‎ ‎دنبال‎ ‎خواهد‎ ‎داشت‎. این‎ ‎اقدام‎ ‎ممکن‎ ‎است‎ ‎موجب‎ ‎شود‎ ‎که‎ ‎حمایت‎ ‎آمریکا‎ ‎از‎ ‎متحدانش‎ ‎جدی تر‎ ‎به‎ ‎نظر‎ ‎برسد‎ ‎اما‎ ‎تاثیر‎ ‎چندانی‎ ‎بر‎ ‎افزایش‎ ‎فشار‎ ‎اقتصادی‎ ‎بر‎‎ ‎ایران‎ ‎که‎ ‎اکنون‎ ‎نیز‎ ‎شدیدترین‎ ‎تحریم ها‎ ‎را‎ ‎تحمل‎ ‎می کند، ‎ ‎نخواهد‎ ‎داشت. مجلس‎ ‎ایران‎ ‎خواستار‎ ‎اقدام‎ ‎تلافی جویانه‎ ‎شده‎ ‎است‎. هنوز‎ ‎معلوم‎ ‎نیست‎ ‎ایرانیان‎ ‎چگونه‎ ‎واکنش‎ ‎نشان‎ ‎خواهند‎ ‎داد‎ ‎اما‎ ‎ایران‎ ‎گزینه هایی‎ ‎در‎ ‎افغانستان، ‎ ‎عراق، ‎ ‎یمن، ‎ ‎سوریه‎ ‎و‎ ‎خلیج فارس‎ ‎دارد. ‎
اگر‎ تنش ها بیشتر شود، ‎‎هزاران‎ ‎نظامی‎ ‎آمریکایی‎ ‎بخصوص‎ ‎در‎ ‎عراق‎ ‎و‎ ‎سوریه‎ ‎در‎ ‎تیررس‎ ‎سپاه‎ ‎پاسداران‎ ‎انقلاب‎ ‎اسلامی‎ ‎ایران‎ ‎خواهند‎ ‎بود‎. عملیات های‎ ‎متعدد‎ ‎تلافی جویانه‎ ‎از‎ ‎هر‎ ‎دو‎ ‎طرف‎ ‎کنترل‎ ‎اوضاع‎ ‎را‎ ‎دشوار‎ ‎خواهد‎ ‎کرد‎ ‎چراکه‎ ‎دو‎ ‎کشور‎ ‎فاقد‎ ‎کانال های‎ ‎ارتباطی‎ ‎نظامی‎ ‎یا‎ ‎دیپلماتیک‎ ‎هستند‎ ‎که‎ ‎احتمال‎ ‎برخوردهای‎ ‎جدی‎ ‎که‎ ‎موجب‎ ‎جنگ‎ ‎همه جانبه‎ ‎شوند‎ ‎را‎ ‎افزایش‎ ‎می دهد‎. پنتاگون‎ ‎و‎ ‎جامعه‎ ‎اطلاعاتی‎ ‎آمریکا‎ ‎این‎ ‎مخاطرات‎ ‎را‎ ‎درک‎ ‎می‌ کنند‎ ‎و‎ ‎به‎ ‎همین‎ ‎دلیل‎ ‎مخالف‎ ‎این‎ ‎اقدام‎ ‎بودند‎. مقامات‎ ‎نظامی‎ ‎آمریکا‎ ‎نگران‎ ‎در‎ ‎خطر‎ ‎قرار‎ ‎گرفتن‎ ‎جان‎ ‎سربازان‎ ‎این‎ ‎کشور‎ ‎هستند‎ ‎و‎ ‎همچنین‎ ‎راه‎ ‎افتادن‎ ‎جنگی‎ ‎که‎ ‎موجب‎ ‎شکست‎ ‎طرح‎ ‎مقابله‎ ‎با‎ ‎داعش‎ ‎و‎ ‎تخریب‎ ‎روابط‎ ‎منطقه ای‎ ‎آمریکا‎ ‎می شود. ‎
این‎ ‎تحریم‎ ‎جدید‎ هم ‎مانند‎ ‎تحریم های‎ ‎قبلی‎ ‎موجب‎ ‎نخواهد‎ ‎شد‎ ‎ایران‎ ‎از‎ ‎آمریکا‎ ‎پیروی‎ ‎کند‎. در‎ ‎واقع‎ ‎فشارهای‎ ‎مالی‎ ‎بیشتر، ‎ ‎اثر‎ ‎معکوسی‎ ‎داشته اند‎ ‎زیرا‎ ‎مقامات‎ ‎تهران‎ ‎را‎ ‎متقاعد‎ ‎می کند‎ ‎آمریکا‎ ‎به‎ ‎چیزی‎ ‎کمتر‎ ‎از‎ ‎تسلیم‎ ‎بی قید‎ ‎و‎ ‎شرط‎ ‎جمهوری‎ ‎اسلامی‎ ‎راضی‎ ‎نمی شود‎. وقتی‎ ‎یک‎ ‎طرف‎ ‎حاضر‎ ‎به‎ ‎سازش‎ ‎نیست، ‎ ‎چرا‎ ‎طرف‎ ‎دیگر‎ ‎باید‎ ‎تمایلی‎ ‎به‎ ‎مذاکره‎ ‎داشته‎ ‎باشد؟ ‎ ‎این‎ ‎اقدام‎ ‎آنها‎ ‎بهانه‎ ‎جناح‎ ‎تندرو‎ ‎در‎ ‎تهران‎ ‎می شود‎ ‎که‎ ‎خواهان‎ ‎شدت‎ ‎عمل‎ ‎بیشتر‎ ‎منطقه ای‎ ‎تهران‎ ‎و‎ ‎خروج‎ ‎از‎ ‎برجام‎ ‎هستند. ‎
به‎ ‎علاوه‎ ‎این‎ ‎اقدام‎ ‎موجب‎ ‎دامن‎ ‎زدن‎ ‎به‎ ‎بی ثباتی‎ ‎در‎ ‎منطقه‎ ‎می شود‎. روابط‎ ‎آمریکا‎ ‎با‎ ‎عراق‎ ‎را‎ ‎پیچیده تر‎ ‎خواهد‎ ‎کرد‎ ‎و‎ ‎نخست وزیر‎ ‎جدید، ‎ ‎عبدالمهدی‎ ‎که‎ ‎از‎ ‎قبل‎ ‎برای‎ ‎برقراری‎ ‎توازن‎ ‎در‎ ‎روابط‎ ‎با‎ ‎ایران‎ ‎و‎ ‎آمریکا‎ ‎دچار‎ ‎دردسر‎ ‎بود، ‎ ‎گرفتاری‎ ‎بیشتری‎ ‎پیدا‎ ‎می کند‎. بغداد‎ ‎به‎ ‎حمایت‎ ‎شبه نظامیان‎ ‎شیعه‎ ‎برای‎ ‎برقراری‎ ‎امنیت‎ ‎و‎ ‎مقابله‎ ‎با‎ ‎ظهور‎ ‎دوباره‎ ‎داعش‎ ‎متکی‎ ‎است‎. رویارویی‎ ‎نظامی‎ ‎آمریکا‎ ‎با‎ ‎این‎ ‎شبه‌ نظامیان، ‎‎عبدالمهدی‎ ‎را‎ ‎ناچار‎ ‎می‌کند‎ ‎که‎ ‎طرف‎ ‎یک‎ ‎کدام‎ ‎را‎ ‎بگیرد‎. باتوجه‎ ‎به‎ ‎وابستگی‎ ‎عراق‎ ‎به‎ ‎انرژی‎ ‎و‎ ‎تدارکات‎ ‎ایران، ‎ ‎احتمالا‎ ‎عراق‎ ‎ناچار‎ ‎خواهد‎ ‎شد‎ ‎طرف‎ ‎همسایه‎ ‎خود‎ ‎را‎ ‎بگیرد. ‎
قرار‎ ‎دادن‎ ‎نام‎ ‎سپاه‎ ‎در‎ ‎فهرست‎ ‎گروههای‎ ‎تروریستی، ‎ ‎بخشی‎ ‎از‎ ‎بازی‎ ‎زیرکانه‎ ‎ای‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎بولتون‎ ‎و‎ ‎پمپئو‎ ‎سالها‎ ‎در‎ ‎سر‎ ‎می پروراندند: ‎اعمال‎ ‎فشار‎ ‎اقتصادی، ‎ ‎دیپلماتیک‎ ‎و‎ ‎نظامی‎ ‎کافی‎ ‎برای‎ ‎وادار‎ ‎کردن‎ ‎جمهوری‎ ‎اسلامی‎ ‎به‎ ‎تسلیم‎ ‎در‎ ‎برابر‎ ‎آمریکا‎ ‎یا‎ ‎سقوط‎. آنها‎ ‎پیش‎ ‎از‎ ‎پیوستن‎ ‎به‎ ‎دولت‎ ‎ترامپ‎ ‎نیز‎ ‎منتقد‎ ‎برجام، ‎ ‎حامی‎ ‎سقوط‎ ‎تهران‎ ‎و‎ ‎برخورد‎ ‎نظامی‎ ‎بودند‎. پمپیو‎ ‎از‎ ‎زمان‎ ‎روی‎ ‎کار‎ ‎آمدن، ‎ ‎مدام‎ ‎خواستار‎ ‎تسلیم‎ ‎بی قید‎ ‎و‎ ‎شرط‎ ‎ایران‎ ‎شده‎ ‎است‎. پس‎ ‎از‎ ‎تصمیم‎ ‎ترامپ‎ ‎برای‎ ‎خارج‎ ‎کردن‎ ‎نیروهای‎ ‎خود‎ ‎از‎ ‎سوریه، ‎ ‎آنها‎ ‎او‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎ماندن‎ ‎در‎ ‎این‎ ‎کشور‎ ‎راضی‎ ‎کردند‎. ‎
نیت‎ ‎پمپیو‎ ‎و‎ ‎بولتون‎ ‎کاملا‎ ‎آشکار‎ ‎است‎: تحریک‎ ‎ایران‎ ‎به‎ ‎خروج‎ ‎از‎ ‎برجام‎ ‎و‎ ‎ادامه‎ ‎دادن‎ ‎فعالیت‎ ‎هسته ای‎ ‎تا‎ ‎زمینه‎ ‎و‎ ‎بهانه‎ ‎لازم‎ ‎برای‎ ‎حمله‎ ‎نظامی‎ ‎آمریکا‎ ‎مهیا‎ ‎شود. ‎آنها‎ ‎می دانند‎ ‎که‎ ‎زمان‎ ‎به‎ ‎سرعت‎ ‎در‎ ‎حال‎ ‎گذر‎ ‎است‎ ‎و‎ ‎با‎ ‎پایان‎ ‎یافتن‎ ‎عمر‎ ‎دولت‎ ‎پس‎ ‎از‎ ‎‌18‌‎ ‎ماه، ‎ ‎شانس‎ ‎آنها‎ ‎برای‎ ‎رسیدن‎ ‎به‎ ‎اهداف‎ ‎خود‎ ‎در‎ ‎انتخابات‎ ‎بعدی‎ ‎کم‎ ‎می شود‎. این‎ ‎دو‎ ‎تندرو‎ ‎به‎ ‎خوبی‎ ‎میدانند‎ ‎که‎ ‎چطور‎ ‎ترامپ‎ ‎را‎ ‎وادار‎ ‎به‎ ‎پیگیری‎ ‎اهداف‎ ‎خود‎ ‎کنند. ‎
اما‎ ‎معلوم‎ ‎نیست‎ ‎ترامپ‎ ‎که‎ ‎وعده‎ ‎پایان‎ ‎دادن‎ ‎به‎ ‎تمام‎ ‎جنگ های‎ ‎برون مرزی‎ ‎آمریکا‎ ‎را‎ ‎داده‎ ‎بود، ‎ ‎به‎ ‎آنها‎ ‎گوشزد‎ ‎خواهد‎ ‎کرد‎ ‎که‎ ‎او‎ ‎رییس‌ جمهور‎ ‎است‎ ‎یا‎ ‎خیر‎. آیا‎ ‎او‎ ‎به‎ ‎روشنی‎ ‎خواهد‎ ‎گفت‎ ‎که‎ ‎تمایلی‎ ‎برای‎ ‎وارد‎ ‎کردن‎ ‎آمریکا‎ ‎به‎ ‎جنگی‎ ‎با‎ ‎سرنوشت‎ ‎نامعلوم‎ ‎که‎ ‎می تواند‎ ‎پیامدهای‎ ‎خونباری‎ ‎داشته‎ ‎باشد، ‎ ‎ندارد‎ ‎یا‎ ‎خیر؟

نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

افزایش نرخ ارز در سایه عدم تمدید معافیت‌های نفتی

توجه رسانه‌های جهان به اولین سفر «عمران‌خان» به ایران

آثار تاریخی شوش را در میان سیلاب رها نکنید

الزامی به تخلیه فوری مکان‌های اسکان سیل‌زدگان نیست

مغز خود را جوان کنید

سرقت خانوادگی با نوزاد یک ساله

موفق‌ترین بازیکن تاریخ فوتبال جهان معرفی شد

چربی خون بالا در دانش‌آموزان

حادثه رانندگی 7مجروح برجای گذاشت

داستان مَرد جیگردار

نشانه‌های قارچ‌های سمی

افتتاح شعبه بانک‌های عراقی در ایران/ روابط پولی و بانکی دو کشور در قالب یورو و دینار خواهد بود

12مجروح در تصادف تریلی و مینی‌بوس

چگونه ثبات به نرخ ارز باز می‌گردد؟

مقابله با خستگی از طریق تغذیه

آغاز انتخاب رشته داوطلبان دوره دکتری تخصصی دانشگاه آزاد

از دلایل آب نشدن چربی شکم

پرسپولیس نیاز حیاتی به هر 6امتیاز دارد

شنا سوئدی چه فوایدی دارد؟

قاتل خاموش به زندگی زوجی پایان داد

برانکو: الاهلی بدون موقعیت برنده شد

از بهترین گزینه‌های غذایی برای پیش و پس از ورزش

روحانی پنجشنبه به کرمانشاه می‌رود

عمران خان:خواهان تقویت روابط اقتصادی و فرهنگی با ایران هستیم

بدترین سلاح‌های تاریخ!

کشف جسد دو جوان در چالوس

برف بهاری به پایتخت هم رسید/ عکس

مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور شد

بهمن کشاورز درگذشت

رویترز دلایل شکست تحریم نفتی ایران را تشریح کرد

پمپئو تروریسم افراطی را عامل حملات سریلانکا دانست

مقام وزارت خارجه آمریکا، مشاور ارشد «فیس‌بوک» شد

دستگیری مدیر یک گروه تلگرامی

زاخارووا: رویارویی با ایران سیاست دیرینه آمریکاست

چین به لغو معافیت نفتی ایران واکنش نشان داد

شرکت‌های تامین سرمایه امین و تجارت الکترونیکی ارتباط فردا توافق‌نامه همکاری امضا کردند

توضیح سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده نسرین ستوده

تصاویری از مرحوم بهمن کشاورز

اسطوره پرسپولیس به عیادت حسن حبیبی رفت/ عکس

قیمت خودروهای داخلی در بازار امروز 1398/02/03

داعش مسؤولیت حملات سریلانکا را برعهده گرفت

یک جوان 23 ساله در استخر آب کشاورزی غرق شد

توضیح وزیر درباره آخرین وضعیت رجیستری موبایل

ترامپ برنده جایزه نوبل اقتصاد را احمق خطاب کرد

تعقیب و گریز خطرناک پلیس با پراید دزدی +فیلم

وزیر دفاع: ترامپ جهان را با مخاطرات جدی مواجه کرده

حواشی نامگذاری خیابانی به نام علی نصیریان

نظر آیت‌الله مکارم درباره مسابقه برنده باش: قمار است

سخنگوی قوه قضاییه: حسین هدایتی هنوز بدهی‌هایش را پرداخت نکرده است

معروف‌ترین هتل ایران کدام است ؟