بازار آریا

آخرين مطالب

چارچوب کارآفرینانه در ایران مطابق با داده‌های دیدبان جهانی کارآفرینی مقالات اقتصادي

چارچوب کارآفرینانه در ایران مطابق با داده‌های دیدبان جهانی کارآفرینی

  بزرگنمايي:

بازار آریا - ناظر اقتصاد: گزارش حاضر به بررسی اجمالی وضعیت چارچوب کارآفرینانه در ایران در آخرین نسخه ارائه شده توسط دیدبان جهانی کارآفرینی (2017-2018) خواهد پرداخت.
هدف از تدوین گزارش چارچوب کارآفرینانه
چارچوب مفهومی دیدبان جهانی کارآفرینی (GEM) در صدد شناسایی زمینه‏های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی است که افراد در آن نیت خود را بیان می‌کنند و فعالیت‌های کارآفرینانه خود را انجام می‌دهند. مکمل مطالعه بزرگسالان، مطالعه خبرگان ملی است که نظرات دقیق خبرگان منتخب درباره عوامل مؤثر بر اکوسیستم کارآفرینی در هر کشور را جمع‌آوری می‌کند.
سالانه، همه اقتصادهای مشارکت کننده در مطالعه دیدبان جهانی کارآفرینی، از حداقل 36 خبره یا کارشناس نظرسنجی می‌کنند. مطالعه خبرگان ملی (NES)، مشابه سایر پیمایش‌هایی است که قضاوت خبرگان را برای ارزیابی شرایط ویژه ملی به کار می‌گیرد. اگرچه، NES تنها بر ویژگی‌های محیطی تمرکز دارد، اما انتظار می‌رود تأثیر قابل توجهی بر نگرش‌ها و فعالیت‌های کارآفرینانه نسبت به عوامل اقتصادی عموم ‏داشته باشند.
شرایط تعیین کننده چارچوب کارآفرینانه
ویژگی‌های محیطی، شرایط/ چارچوب مفهومی‏ کارآفرینانه دیدبان جهانی کارآفرینی را تعیین می‌کند. در این پیمایش از خبرگان خواسته می‌شود که دیدگاه‌های خود درباره مهمترین شرایطی که فعالیت کارآفرینانه در کشورشان را می‌تواند تقویت و یا محدود نماید، مطرح کنند. در گزارش سال 96 (2017)، مطالعه خبرگان ملی، داده‌های شرایط چارچوب کارآفرینانه در ایران را در مقیاس لیکرت 1 (به شدت ناکافی) تا 9 (به شدت کافی) فراهم آورد.
شرایط/ چارچوب کارآفرینانه‌ای که توسط دیده‌بان جهانی کارآفرینی اندازه‌گیری می‌شود در ادامه ذکر شده‌اند:
دسترسی به تامین مالی کارآفرینانه: در دسترس بودن منابع مالی برای شرکت‌‏های کوچک و متوسط سیاست‌های دولت: حمایتی و ارتباطی سیاست‌های دولت: مالیات(عوارض) و دیوان‌سالاری برنا‌مه‌های کارآفرینی دولت: وجود و کیفیت برنامه‌هایی در تمام سطوح دولتی که مستقیماً به شرکت‌های کوچک و متوسط کمک می‌کنند. آموزش کارآفرینی در دوران مدرسه: میزان آموزش ایجاد یا مدیریت کسب و کارهای کوچک و متوسط در دوران مدرسه اعم از ابتدایی و دبیرستان آموزش کارآفرینی بعد از دوران مدرسه: میزان آموزش ایجاد یا مدیریت کسب و کارهای کوچک و متوسط در دانشگاه و مدارس کسب و کار انتقال تحقیق و توسعه: میزان تحقیق و توسعه‌ای که به فرصت‌های تجاری منتهی شده و در دسترس کسب و کارها قرار می‏‌گیرد. زیرساخت‌های قانونی و تجاری: وجود قانون حقوق مالکیت، خدمات تجاری، حسابداری، ارزیابی و نهادهایی که از شرکت‌ها حمایت کرده یا آن‌ها را ارتقا می‌دهند. پویایی‌های بازار داخلی: سطح تغییر سال به سال بازار توان بازار داخلی یا مقررات ورود: میزان آزادی شرکت‌های جدید در ورود به بازارهای موجود. زیرساخت‌های فیزیکی: آسانی دسترسی به منابع فیزیکی مانند ارتباطات، آب و برق، حمل و نقل، زمین و فضا در ازای مبلغ متناسب برای کسب و کارهای کوچک و متوسط هنجارهای اجتماعی و فرهنگی: میزانی که هنجارهای اجتماعی و فرهنگی فعالیت‌های کسب و کار، که می‌‏تواند درآمد و ثروت فردی را افزایش دهد تشویق می‌کند. چارچوب مفهومی‏ دیدبان جهانی کارآفرینی
چارچوب مفهومی ‏دیده‌‏بان جهانی کارآفرینی از این پیش فرض بنیادین نشأت می‌‏گیرد که رشد اقتصاد ملی نتیجه قابلیت‌های فردی افراد به منظور تشخیص و بهره‌برداری از فرصت است و این فرآیند متأثر از عوامل محیطی است که بر تصمیم‌های افراد در پیگیری انگیزه‌های کارآفرینانه اثر می‌گذارند.
شکل1:چارچوب مفهومی دیدبان جهانی کارآفرینی شکل فوق شان می‌دهد که دیده‌بان جهانی کارآفرینی فرآیند کارآفرینانه را در قالب مؤلفه‌ها و روابط مهم تقسیم کرده است و همچنین گروه‌بندی کارآفرینان بنابر سطح توسعه بنگاه‌شان را نمایش می‌دهد.
فاکتورهای زمینه‌ای خاصی (اجتماعی، سیاسی و اقتصادی) بر روی ایجاد کسب و کارهای منحصر به فرد، و زمینه‌‏های کارآفرینانه موثر هستند. ارتباط بین اجزای کلیدی شرایط/ چارچوب کارآفرینانه توسط چارچوب مفهومی‏ دیدبان جهانی کارآفرینی ترسیم شده است.
همانطور که در شکل مشاهده می‌شود، این چارچوب مفهومی، کارآفرینی را بخشی از یک سیستم پیچیده بازخوردی معرفی می‌کند و روابط میان ارزش‌های اجتماعی، ویژگی‌های فردی و انواع شکل‌های فعالیت‌های کارآفرینی را نشان می‌دهد.
این چارچوب بیان می‌کند که کارآفرینی می‌تواند اثرات شرایط/چارچوب کارآفرینانه را بر ایجاد شغل جدید و ایجاد ارزش‌های اقتصادی اجتماعی تعدیل کند. بنابراین فعالیت کارآفرینانه خروجی تعامل درک افراد از فرصت و قابلیت (انگیزه و مهارت)، در جهت اقدام در شرایط ویژه مکانی که فرد در آن قرار دارد است. به علاوه، هنگامی‏‌که فعالیت کارآفرینانه متأثر از شرایط چارچوب در محیط خاص خود صورت می‌گیرد، در نهایت این فعالیت به محیط خود از طریق توسعه اقتصادی و ارزش‌های اجتماعی منفعت می‌رساند.
شرایط/چارچوب کارآفرینانه در ایران
از 12 شاخص چارچوب کارآفرینی در ایران، زیرساخت‌های فیزیکی با میانگین 6.0 بالاترین مقدار را دارد که به میانگین جهانی و سایر اقتصادهای کارآیی محور نزدیک است. سیاست‌های حمایتی و ارتباطی دولت، آموزش کارآفرینی در مدارس و پویایی‌های بازار داخلی نیز از وضع نسبتا خوبی برخودار است و به میانگین جهانی و اقتصادهای کارایی محور نزدیک است (نمودار 1).
نمودار1: مقایسه شرایط چارچوب کارآفرینانه ایران با میانگین دیدبان جهانی کارآفرینی و اقتصاد کارآیی محور(سال 1396) نمودار بالا مقایسه شرایط چارچوب کارآفرینانه در ایران بین سال‌های 94، 95 و 96 است. همانطور که در نمودار 1 مشاهده می‌شود، سه شاخص آموزش کارآفرینی در دوران مدرسه و بعد از دوران مدرسه و هنجارهای اجتماعی و فرهنگی بهبود داشته‌اند.
شاخص‌های سیاست‌های حمایتی و ارتباطی دولت، برنامه‌های کارآفرینی دولت، زیرساخت‌های فیزیکی و دسترسی به تامین مالی کارآفرینی (نسبت به سال 95) تقریبا همانند سال‌های گذشته است و تغییر چشم‌گیری ندارند. سه شاخص توان بازارداخلی یا قوانین ورود به بازار (بازبودن بازار داخلی)، زیر ساخت‌های قانونی و تجاری و سیاست‌های دولت در زمینه مالیات (عوارض) و بروکراسی روند کاهشی دارد و هر سال کاهش پیدا کرده است.
جدول 1: مقایسه شرایط چارچوب کارآفرینانه در ایران بین سال‌های 94، 95 و 96

سال1396 سال1395 سال1394 شرایط/ چارچوب کارآفرینانه
2.92.93.28 دسترسی به تامین مالی کارآفرینانه
3.7
3.43.76سیاست‌های دولت: حمایتی و ارتباطی
2
2.63.25سیاست‌های دولت: مالیات(عوارض) و بروکراسی
2.1
2.22.07برنا‌مه‌های کارآفرینی دولت
3.1
2.52.81آموزش کارآفرینی در دوران مدرسه
3.8
3.23.36 آموزش کارآفرینی در دوران بعد از مدرسه
2.63.13.04 انتقال تحقیق و توسعه
1.93.22.76 زیرساخت‌های قانونی و تجاری
4.655.9 پویایی‌های بازار داخلی
2.12.83.12 توان بازار داخلی یا مقررات ورود(بازبودن بازار داخلی)
66.36.64 زیرساخت‌های فیزیکی
4.23.63.68 هنجارهای اجتماعی و فرهنگی

نمودار 2: مقایسه شرایط چارچوب کارآفرینانه در ایران بین سال‌های 94، 95 و 96 مقایسه شرایط چارچوب کارآفرینانه در ایران با کشورهایی در سطح توسعه اقتصاد کارآیی‌محور در منطقه آسیا در نمودار 3 نشان داده شده است. این کشورها عبارتند از چین، اندونزی، لبنان، مالزی، عربستان سعودی و تایلند. همان‌طور که در نمودار مشاهده می‌شود ایران در شاخص زیرساخت فیزیکی وضعیت خوبی دارد اما در سایر گزینه‌ها از موقعیت پایین‌تری برخودار است.
نمودار3: مقایسه شرایط چارچوب کارآفرینانه در ایران با کشورهایی با اقتصاد کارآیی محور در منطقه آسیا نتیجه‌گیری
پیمایش امسال نشانه‏‌های امیدبخشی از بهبود شرایط چارچوب کارآفرینانه را آشکار می‌‏سازد که توصیف‌‏گر سهم مهم و ویژه ساخت محیط مشوق افراد، دارای نیت یا فعالیت کارآفرینی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اقتصادهای کارآیی‌محور نسبت به سال قبل در شرایط چارچوب کارآفرینی مرتبط با تأمین مالی کارآفرینی، برنامه‌‏ها و خط‏ مشی‏‌های دولت و آموزش کارآفرینی در هر دو سطح دوران مدرسه و پس از دوران مدرسه بهبود داشته‌‏اند. ادامه دخالت دولت و اجتماعات آموزشی و مالی می‌‏تواند در رشد مداوم و کیفیت کارآفرینی در کشور نقش تعیین‏‌کننده داشته باشد.


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

ظهور قریب‌الوقوع یک ابرطبقه/ توزیع بی سابقه رانت در سال گذشته از ناآگاهی بود

تجارت الکترونیک

چالش‌های نظام بودجه‌ریزی کشور

جایگاه ارزش افزوده و اشتغال بخش خدمات در ایران و جهان

روند سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی در فصل دوم 2019

مروری بر وضعیت و چشم‌انداز صنعت پتروشیمی

ارزش افزوده بخش خدمات در جهان

کلید توسعه در دستان داگلاس نورث

نرخ شکست استارت آپ ها به تفکیک صنعت

بنگاه‌های نوآور ، اثر اندازه بنگاه بر نوآوری

الزامات نقش فعال دولت در ایجاد نوآوری و کارآفرینی

نوآورترین شرکت‌های 2019 ؛ تبلور هوش مصنوعی

آرای مازوکاتو : سرمایه گذاری دولت در نوآوری

سدسازی ترکیه : دیپلماسی آب و اثر بخشی توافقات

اقتصادهای شکننده سال 2019

تصویر 10ساله از نوسان نرخ آپارتمان

ایران در جمع 20 کشور برتر در شمار کاربران اینترنت

برآورد اولیه از عمق رکود مسکن در شهریور

سهم ایران از اقتصاد جهانی

شرط ماندگاری آرامش در اقتصاد ایران

رژیم موقتی آمارهای بانکی

سرگیجه در بازار نفت

خاموشی موتور افزایش سرمایه‌ها

حاکمیت قانون و مبارزه با فساد

توقف رشد مسکن در کلان‌شهرها

اقتصادهای شکننده سال 2019

3علت اصلی کسری بودجه

تاثیر نوآوری و خلاقیت بر رشد اقتصادی کشورها

سدسازی ترکیه : دیپلماسی آب و اثر بخشی توافقات

جزئیات پرداخت تسهیلات اشتغال در 31استان

مشق پر اشتباه مجلس در قانون تجارت

بهترین بازار برای سرمایه گذاری کجاست؟

برای ‌فیلترینگ هوشمند چه هزینه‌ای شد؟

آموزش 4مهارت اقتصادی به نوجوانان

ابهام ها و سوالها در باره خصوصی سازی بنیاد مستضعفان

آرای مازوکاتو : سرمایه گذاری دولت در نوآوری

کسی از سرنوشت مسکن مهر خبر ندارد؟

جزئیات منابع چهار برنامه اشتغالی 98

نوآورترین شرکت‌های 2019 ؛ تبلور هوش مصنوعی

کار مولد و نامولد در اقتصاد

دزدی صرافان قلابی در شرایط تحریم

مصائب مدرک داران بدون شغل

سایه بانکداری مجازی بر سر شعب بانکی

واکنش بازارها به رویدادهای دیپلماسی

نذر آب در سرزمین نیمروز

بخشنامه درمانی برای تجارت

طرح‌های خطا در کنترل مصرف بنزین

نقش حسابرسان و حسابداران در اقتصاد

عوامل کاهش قیمت خودرو

کلاه گشاد بر سر خریداران مسکن مهر